เส้นขอบหน้ากระดาษ

           เส้นขอบกระดาษ หมายถึง เส้นขอบที่กำหนดให้กับทั้งหน้าเอกสาร ซึ่งอาจจะใช้ในกรณีที่ต้องการเน้นขอบกระดาษ เพื่อสร้างป้ายกระดาษ เพื่อสร้างป้ายประกาศ หรือปกรายงาน เป็นต้น จะทำให้เอกสารนั้นน่าสนใจมากขึ้น
          1. เลือกคำสั่ง Format > Borders and Shading (เส้นขอบและแรเงา)
          2. คลิกแท็บ Page Borders (เส้นขอบหน้ากระดาษ) เพื่อกำหนดลักษณะและขนาดของเส้นสำหรับเส้นขอบหน้ากระดาษจะกำหนดได้ 2 แบบ คือ เส้นขอบปกติ ลักษณะต่างๆ และเส้นขอบแบบศิลป์ (ART) ซึ่งจะเป็นรูปภาพสวยๆ ดังตัวภาพในภาพ

3. คลิกเลือกการนำไปใช้ในช่อง Apply to
    - Whole document (ทั้งเอกสาร)แสดงเส้นขอบทุกหน้า
    - This section (ส่วนนี้) ใช้กับส่วนนี้เท่านั้น (ใช้คำสั่ง Insert > Break > Section Break)
    - This section - First page only (ส่วนนี้-หน้าแรกเท่านั้น) แสดงเส้นขอบเฉพาะส่วนนี้หน้าแรกหน้าเดียว
    - This section-All except first page (ส่วนนี้-ทั้งหมดนอกจากหน้าแรก)แสดงเส้นขอบเฉพาะส่วนนี้ทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรกหน้าเดียว
4. คลิกปุ่ม Options.... เพื่อกำหนดออปชั่นขอบเขตของเส้นขอบ
    - Margin (ขอบกระดาษ) ระยะของขอบแต่ละด้าน
    - Measure from (วัดจาก) วัดระยะเส้นขอบจาก
       * Text (ข้อความ) ตีเส้นตามขอบเขตข้อความที่มี
       * Edge of page (ขอบกระดาษ) ตีเส้นขอบกระดาษทั้งหน้า
5. คลิกปุ่ม OK (ตกลง)