TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

"แชมป์" อาชีวะฟุตซอลลีค ร่วมค้นหา สุดยอดซันโว (23 ตุลาคม 2559)

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการสถานศึกษานางอรัญญา กิมภิระ และคณะผู้บริหาร ในการนำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน "อาชีวะฟุตซอลลีค ร่วมค้นหา สุดยอดซันโว" จัดการแข่งขันโดย บริษัท อาร์ มี เอ็ม มีเดีย จำกัด ร่วมกับ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด โดยมีสถาบันของอาชีวศึกษาระดับจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๘ แห่ง ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ๑

76

"ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทิดไท้องค์ราชัน" ประจำปีการศึกษา 2559 (23 ตุลาคม 2559)
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจความพร้อมของสถานที่ในการจัดการประกวดประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภายใต้ชื่องาน  "ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทิดไท้องค์ราชัน" ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายประภากร วัชราคม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง และนายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มาร่วมวามแผนในการดำเนินงานและให้คำแนะนำปรึกษาในการจัดกิจกรรม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

105

มอบอุปกรณ์การเรียน (23 ตุลาคม 2559)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานางอรัญญา กิมภิระ และคณะครู มอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอน ของแผนกวิชาต่าง ๆ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

67

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (6 ตุลาคม 2559)

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา นางอรัญญา กิมภิระ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2559 โดยมี ศน.สุดสาย ศรีศักดา มาให้ความรู้ในเรื่องการนิเทศส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัย และคณะครูวิทยาลัยฯ ดำเนินการนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆในปีที่ผ่านมา และ วางแนวทางในการจัดทำโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560

110

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ (4 ตุลาคม 2559)
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานางอรัญญา กิมภิระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

97

โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุและการบริหารความเสี่ยง (21 กันยายน 2559)

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองนำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานางอรัญญา กิมภิระ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุและการบริหารความเสี่ยง โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายสมบัติ นาหลวง มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

69

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯและให้คำแนะนำในเรื่องการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ (21 กันยายน 2559)

ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทองนำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานางอรัญญา กิมภิระ และคณะผู้บริหาร ยินดีต้อนรับนายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ) ในการตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯและให้คำแนะนำในเรื่องการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ และการซ่อมแซมอาคารหอพักวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในโครงการอาชีวะพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี รวมถึงการให้ความรู้ในการบริหารงานพัสดุและการบริหารความเสี่ยง สำหรับบุคลากรวิทยาลัยฯ ซึ่งได้มีการจัดอบรมในวันนี้

69

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (20 กันยายน 2559)

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานางอรัญญา กิมภิระ ดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งแต่ละแผนกวิชาได้ส่งตัวแทนนำเสนอสถานที่ฝึกงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จุดดี จุดเด่น ของแต่ละสถานที่ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

78

โครงการเตรียมความพร้อม แข่งขันทักษะอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ (19 กันยายน 2559)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ในการดำเนินงานสัมมนา โครงการเตรียมความพร้อม แข่งขันทักษะอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งมีวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคเหนือ มาเข้าร่วมสัมนา และรับมอบเครื่องยนต์ซูซูกิ จากบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด สำหรับใช้ในการแข่งขันทักษะอาชีวศึกษา จำนวนสถานศึกษาละ ๑ เครื่อง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

66

กิจกรรม Big Cleaning Day และ ร่วมกันกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย (19 กันยายน 2559)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานางอรัญญา กิมภิระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day และ ร่วมกันกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ภายในบริเวณวิทยาลัยฯ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันนายน ๒๕๕๙

64

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมแสดงความยินดีกับครูพัตรพงษ์ วงค์แปง (13 กันยายน 2559)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานางอรัญญา กิมภิระ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีโดยมอบช่อดอกไม้ให้ กับครูพัตรพงษ์ วงค์แปง คุณครูแผนกวิชาช่างเชื่อม ที่สำเร็จการศึกษาระดับป.ตรี จากคณะวิศวกรรมศาสาตร์ สาขาครุศาสาตร์อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายับ เชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

57

“ตลาดอาชีวะ” ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559 (10 กันยายน 2559)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงผลงานและสอนหลักสูตรระยะสั้นในการผลิตพวงกุญแจช้างน้อยผ้าพื้นเมืองล้านา นกฮูกผ้าพื้นเมืองล้านนา ในงาน“ตลาดอาชีวะ” ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยจำนวนมาก

84

โครงการอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (10 กันยายน 2559)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานางอรัญญา กิมภิระ ดำเนินโครงการอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่นายธนวัฒน์ กณะบุตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

60

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (9 กันยายน 2559)

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในงานมีกิจกรรมการแข่งทักษะวิชาพื้นฐาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดชมรมวิชาชีพดีเด่น โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น เป็นประธานในพิธี และนายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายธีรา หมื่นบาลรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและของ รางวัลให้กับนักเรียน นักศีกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

156

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (8 กันยายน 2559)
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ นำโดยรองผู้อำนวยการนายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น ดำเนินงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันประกวดชุดรีไซเคิล การประกวดจัดบอร์ดสัปดาห์ วิทยาศาสตร์ และประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

113

กำลังแสดงหน้าที่ 10/25
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19