TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา (28 พฤษภาคม 2560)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการนางอรัญญา กิมภิระ ร่วมกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ อ.จอมทอง" โดยมีนางสาวนิตยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง เป็นประธานในงานปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา คืนมัจฉาสู่ธารา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ วัดน้ำต้อง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

126

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมประจำปีการศึกษา 2560 (17 พฤษภาคม 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปวช.1 และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 นำโดย รองผู้อำนวยการฯ โกเมศร์ ซ่อนกลิ่น เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ของการดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเป็นวันที่ 2 ของนักเรียน ปวช.1 และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย รองผู้อำนวยการฯ วิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ เป็นประธานกล่าวปิดพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

77

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 (11 พฤษภาคม 2560)
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

80

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (11 พฤษภาคม 2560)
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.1 และระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

80

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 2 พฤษภาคม 2560 (11 พฤษภาคม 2560)
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

63

บุคลากร วท.เวียงป่าเป้า ศึกษาดูงาน วก.จอมทอง (11 พฤษภาคม 2560)
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งนำคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนของแต่ละสาขาวิชาภายในวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

143

โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครู รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. - 4 พ.ค. 60 (11 พฤษภาคม 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ดำเนินโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 โดยส่งครูผู้สอนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับแต่ละสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 20 เม.ย. - 4 พ.ค. 60  

81

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน (11 พฤษภาคม 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ได้ส่งครูเข้าร่วม โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ชมรมครูสอนภาษาจีนอาชีวศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติไต้หวัน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 17-30 เมษายน 2560

64

โครงการอาชีวพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง จังหวัเชียงใหม่ (11 พฤษภาคม 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ดำเนินโครงการอาชีวพัฒนา โดยได้ทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน โรงเรียนกองทุนการศึกษา และหอพักนักเรียน ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

119

โครงการ เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ (11 พฤษภาคม 2560)
วันที่ 25 เมษายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ นำโดย นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการ "เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ" จัดโดย กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดโครงการมีการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน-นักศกึษา และร่วมกันสร้างฝายน้ำล้ม ในพื้นที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

59

สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2560 (13 เมษายน 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทองดำเนินงานการสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2560 ในวันที่ 12 เมษายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ถาวร เกียรติไชยากร อดีตสมาชิกวุฒิสภา นายรังสี พุฒจร และ นายชำนาญ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมงานและให้พรเนื่องในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ซึ่ง ในปีนี้มีกิจกรรม ทอดผ้าป่าโดยศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพจอมทองครั้งที่ 1 โดยมี พระใบฎีกาบุญรัตน์ รตนวัณโณ เจ้าอาวาสวัดน้ำต้อง บ้านแม่หอย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นประธาน โดยนำเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่ามอบให้กับวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาต่อไป ในการนี้ได้รับเกียรติจากอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายสุรพล เกียรติไชยากร และผู้ใหญ่ใจดีร่วมงานและมอบเงินสนับสนุนการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพจอมทองสู่ความเป็นเลิศ

90

โครงการอาชีวะอาสารณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 (11 เมษายน 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการนางอรัญญา กิมภิระ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดงานโครงการอาชีวะอาสารณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมตรวจเช็คสภาพรถฟรี ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2560 โดยมีนางสาวนิตยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทองเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และแขกผู้เกียรติหลายหน่วยงานเดินทางมาเข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

56

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (11 เมษายน 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยการ คณะครู ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแฟ้มสะสมงาน อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์133 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

63

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาลัย ฯ (11 เมษายน 2560)

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ทำวิธีไหว้เคารพบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัยฯ ในช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

68

งานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๙ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (5 เมษายน 2560)
หมู่ลูกเสือวิสามัญชาย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๙ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในระหว่างวันที่ ๑ - ๗ เมษายน ๒๕๖๐ — ที่ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

228

กำลังแสดงหน้าที่ 15/35
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19