TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ (24 กรกฎาคม 2560)
อบรมแผนธุรกิจ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินโครงการอบรมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ โดยมี นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณเมสินี เทพดา ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ JMP มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำแผนธุรกิจ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

41

โครงการธุรกิจออนไลน์ (24 กรกฎาคม 2560)
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ชมรมวิชาชีพการบัญชี ดำเนินโครงการธุรกิจออนไลน์สู่ THAILAND 4.0 โดยมี นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณเมสินี เทพดา ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ JMP มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ และทีมวิทยากรจากธนาคารออมสิน มาให้บริการเปิดบัญชีธนาคาร พร้อมแจกของที่สมนาคุณให้ผู้รับบริการ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

41

เข้าร่วมพิธีเปิดงาน การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (24 กรกฎาคม 2560)
  วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  

122

โครงการรักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์ (24 กรกฎาคม 2560)
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการรักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์ โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลจอมทอง มาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และให้บริการตรวจเลือดฟรี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

42

ถวายเทียนจำนำพรรษา (24 กรกฎาคม 2560)
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินโครงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีท้องถิ่น (สืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา) โดยมีตัวแทนนักเรียนนำเทียนพรรษา ไปถวายทั้งหมด 4 วัด ได้แก่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร วัดล้านนาญาณสังวราราม วัดน้ำต้อง และวัดห้วยตองสัก

85

เข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก (6 กรกฎาคม 2560)

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาการบัญชี และนักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาการท่องเที่ยว เข้าร่วมงาน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ของอำเภอจอมทอง ภายใต้สโลแกน "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด อำเภอจอมทอง โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ณ หอประชุมโรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

75

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (6 กรกฎาคม 2560)
  วันที่ 28 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

93

โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (6 กรกฎาคม 2560)
  วันที่ 28 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ดำเนินโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยให้สมาชิกของแต่ละชมรม แสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในวิทยาลัยฯ พร้อมวิธีแก้ปัญหาของแต่ละชมรมฯ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

79

การประชุมครูแนะแนว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 (6 กรกฎาคม 2560)

วันที่ 30 มิถุนายน 2560  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินงานให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูแนะแนว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6 เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดเรียนการเรียนการสอนในสายอาชีพ การนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษาของแต่ละแผนกวิชา พร้อมทั้ง จัดการประชุมผู้บริหาร ครูแนะแนวสถานศึกษา ในหัวข้อ “การจัดการอาชีวศึกษา สู่ Thailand 4.0” อีกทั้งยังมีการแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา ในสังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 8 แห่ง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

57

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอจอมทอง (6 กรกฎาคม 2560)
  วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจอมทองทุกภาคส่วน ที่ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารอำเภอ ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

70

หน่วยศึกษานิเทศก์การจัดการเรียนการสอน (6 กรกฎาคม 2560)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ เข้ารับการนิเทศจากหน่วยศึกษานิเทศก์ การจัดการเรียนการสอนและศึกษาสำรวจการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยสัมภาษณ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้างานแนะแนว หนัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และนักเรียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

59

25-06-2560 บริการประชาชนวัดท่าหลุก (Fix it center Thailand 4.0) (26 มิถุนายน 2560)
วันที่ 25 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) ให้บริการแก่ประชาชนฟรี โดยบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสอนทำพวงกุญแจดอกไม้จากผ้า โดยนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาการบัญชี ณ วัดท่าหลุก ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

152

Fix It Center Thailand 4.0 ณ ร้านค้ารัฐวิสาหกิจตำบลข่วงเปา และศูนย์เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (26 มิถุนายน 2560)

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) ให้บริการแก่ประชาชนฟรี โดยบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสอนทำพวงกุญแจดอกไม้จากผ้า โดยนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาการบัญชี ณ ร้านค้ารัฐวิสาหกิจตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

151

อบรมงานประกันคุณภาพฯ ออนไลน์ (26 มิถุนายน 2560)
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ซอฟแวร์ประยุกต์พัฒนา ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พงศ์ศธร พิมพะนิตย์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพอาชีวศึกษา สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ พร้อมทีมวิทยากรมาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

76

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ (26 มิถุนายน 2560)
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ โดยมีนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

210

กำลังแสดงหน้าที่ 16/38
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19