TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (5 เมษายน 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยส่งครูผู้สอนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามสาขาที่ตนสอน ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 27 มี.ค. - 12 เม.ย. 60

62

โครงการฝึกอบรมอาชีพ งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (5 เมษายน 2560)
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี๒๕๖๐ วิชา งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ เทศบาลตำบลดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

73

โครงการนิเทศส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยของครู (5 เมษายน 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินโครงการนิเทศส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยของครู โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ อ.จารุณี มรีขัตย์ ศึกษานิเทศก์ อ.สายฝน แสนใจพรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประเมินการวิจัย และ อ.นนทภรณ์ พุทธรักษา มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ในวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

54

พิธีลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (5 เมษายน 2560)

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ จัดพิธีลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โรงเรียนแม่แจ่ม และโรงเรียนฮอดพิทยาคม ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

75

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา (5 เมษายน 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

69

โครงการอบรมจัดทำแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ (22 มีนาคม 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดโครงการอบรมจัดทำแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและแนวทางการพัฒนาแผนกวิชาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

63

๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ร่วมเดินขบวนแห่หิรัญบัฏ (22 มีนาคม 2560)
๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐น. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมเดินขบวนแห่หิรัญบัฏ พร้อมเครื่องประกอบสมณศักดิ์พระพรหมมงคล(หลวงปู่ทอง สิริมงคโล) ไปยังมหาศาลาหทัยนเรศว์รสถานที่ประกอบพิธี  ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

121

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มอบรางวัลการประกวดโครงการวิชาชีพ (22 มีนาคม 2560)

คุณครูจรรยา แก้วมณี ครูสาขางานการบัญชี ให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดโครงการวิชาชีพ ของนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ
ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

47

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (9 มีนาคม 2560)

๙ มีนาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการนางอรัญญา กิมภิระ จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรของผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559 รวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการระบบทวิศึกษา ได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 และโรงเรียนแม่แจ่ม โดยได้รับเกียรติจากท่านสุรพล เกียรติไชยากร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และได้มอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับ ศิษย์เก่าดีเด่น ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัยการ อาชีพจอมทอง และทางวิทยาลัยการอาชีพจอมทองขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

81

การอาชีพจอมทองปริทรรศน์ CICEC Open House 2017 (17 กุมภาพันธ์ 2560)
16-02-2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ดำเนินงานเปิดบ้านวิชาการ "การอาชีพจอมทองปริทรรศน์ CICEC Open House 2017 " โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอจอมทองท่านนิติยา พงษ์พานิช เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรม อีกทั้งการเรียนการสอน 108 อาชีพของสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมให้ความรู้ที่หลากหลาย

106

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2559 (8 กุมภาพันธ์ 2560)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาภายใต้โครงการแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.และปวส. โดยมีสำนักงานประ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

107

๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (8 กุมภาพันธ์ 2560)

๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ "เส้นทางสู่โลกอาชีพ 60"  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

82

การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ประจำ 2560 (8 กุมภาพันธ์ 2560)

การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ครั้งที่1/2560 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคารอำนวย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในที่ประชุมมีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานวิทยาลัยการอาชีพจอมทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และพิจารณา(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

84

๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ อบรมการเสริมสร้างคุณธรรม (8 กุมภาพันธ์ 2560)

๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยท่านผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ และคณะครู ดำเนินโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณครูอังสนา พิไสยสามนต์เขต เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองในสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

70

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (26 มกราคม 2560)
25 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในการนี้ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทองนายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ ถวายรายงาน ดำเนินโครงการการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น ในรายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร การประดิษฐ์ตุ๊กตาพื้นเมือง และการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม

200

กำลังแสดงหน้าที่ 16/35
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19