TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม (1 มิถุนายน 2560)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรมร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

62

โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านงานเคาะตัวถังและพ่นสีรถยนต์จากผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทนิปปอนเพนต์ (Nippon Paint) (28 พฤษภาคม 2560)
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะครูสาขางานยานยนต์ ดำเนินโครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านงานเคาะตัวถังและพ่นสีรถยนต์จากผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทนิปปอนเพนต์ (Nippon Paint) ประเทศไทย จำกัด ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

79

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (28 พฤษภาคม 2560)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยมี ครูที่ปรึกษา อวท. ครูที่ปรึกษาชมรมทั้ง 7 ชมรม คณะกรรมการ อวท. และคณะกรรมการชมรมวิชาชีพทุกชมรมเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมโรงอาหาร

42

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา (Big Cleaning Day) (28 พฤษภาคม 2560)
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา (Big Cleaning Day) ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรของโรงพยาบาลจอมทอง มาให้ความรู้เกี่ยวกับการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

44

โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ (28 พฤษภาคม 2560)
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบัติ นาหลวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และ นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

48

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา (28 พฤษภาคม 2560)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการนางอรัญญา กิมภิระ ร่วมกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ อ.จอมทอง" โดยมีนางสาวนิตยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง เป็นประธานในงานปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา คืนมัจฉาสู่ธารา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ วัดน้ำต้อง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

134

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมประจำปีการศึกษา 2560 (17 พฤษภาคม 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปวช.1 และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 นำโดย รองผู้อำนวยการฯ โกเมศร์ ซ่อนกลิ่น เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ของการดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเป็นวันที่ 2 ของนักเรียน ปวช.1 และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย รองผู้อำนวยการฯ วิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ เป็นประธานกล่าวปิดพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

83

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 (11 พฤษภาคม 2560)
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

86

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (11 พฤษภาคม 2560)
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.1 และระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

85

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 2 พฤษภาคม 2560 (11 พฤษภาคม 2560)
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

66

บุคลากร วท.เวียงป่าเป้า ศึกษาดูงาน วก.จอมทอง (11 พฤษภาคม 2560)
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งนำคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนของแต่ละสาขาวิชาภายในวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

151

โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครู รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. - 4 พ.ค. 60 (11 พฤษภาคม 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ดำเนินโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 โดยส่งครูผู้สอนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับแต่ละสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 20 เม.ย. - 4 พ.ค. 60  

87

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน (11 พฤษภาคม 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ได้ส่งครูเข้าร่วม โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ชมรมครูสอนภาษาจีนอาชีวศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติไต้หวัน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 17-30 เมษายน 2560

70

โครงการอาชีวพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง จังหวัเชียงใหม่ (11 พฤษภาคม 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ดำเนินโครงการอาชีวพัฒนา โดยได้ทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน โรงเรียนกองทุนการศึกษา และหอพักนักเรียน ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

126

โครงการ เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ (11 พฤษภาคม 2560)
วันที่ 25 เมษายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ นำโดย นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการ "เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ" จัดโดย กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดโครงการมีการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน-นักศกึษา และร่วมกันสร้างฝายน้ำล้ม ในพื้นที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

64

กำลังแสดงหน้าที่ 17/37
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19