TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอาชีวะอาสารณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 (11 เมษายน 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการนางอรัญญา กิมภิระ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดงานโครงการอาชีวะอาสารณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมตรวจเช็คสภาพรถฟรี ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2560 โดยมีนางสาวนิตยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทองเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และแขกผู้เกียรติหลายหน่วยงานเดินทางมาเข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

60

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (11 เมษายน 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยการ คณะครู ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแฟ้มสะสมงาน อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์133 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

68

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาลัย ฯ (11 เมษายน 2560)

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ทำวิธีไหว้เคารพบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัยฯ ในช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

82

งานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๙ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (5 เมษายน 2560)
หมู่ลูกเสือวิสามัญชาย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๙ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในระหว่างวันที่ ๑ - ๗ เมษายน ๒๕๖๐ — ที่ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

292

โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (5 เมษายน 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยส่งครูผู้สอนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามสาขาที่ตนสอน ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 27 มี.ค. - 12 เม.ย. 60

72

โครงการฝึกอบรมอาชีพ งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (5 เมษายน 2560)
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี๒๕๖๐ วิชา งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ เทศบาลตำบลดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

79

โครงการนิเทศส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยของครู (5 เมษายน 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินโครงการนิเทศส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยของครู โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ อ.จารุณี มรีขัตย์ ศึกษานิเทศก์ อ.สายฝน แสนใจพรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประเมินการวิจัย และ อ.นนทภรณ์ พุทธรักษา มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ในวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

58

พิธีลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (5 เมษายน 2560)

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ จัดพิธีลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โรงเรียนแม่แจ่ม และโรงเรียนฮอดพิทยาคม ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

80

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา (5 เมษายน 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

94

โครงการอบรมจัดทำแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ (22 มีนาคม 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดโครงการอบรมจัดทำแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและแนวทางการพัฒนาแผนกวิชาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

68

๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ร่วมเดินขบวนแห่หิรัญบัฏ (22 มีนาคม 2560)
๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐น. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมเดินขบวนแห่หิรัญบัฏ พร้อมเครื่องประกอบสมณศักดิ์พระพรหมมงคล(หลวงปู่ทอง สิริมงคโล) ไปยังมหาศาลาหทัยนเรศว์รสถานที่ประกอบพิธี  ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

153

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มอบรางวัลการประกวดโครงการวิชาชีพ (22 มีนาคม 2560)

คุณครูจรรยา แก้วมณี ครูสาขางานการบัญชี ให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดโครงการวิชาชีพ ของนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ
ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

51

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (9 มีนาคม 2560)

๙ มีนาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการนางอรัญญา กิมภิระ จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรของผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559 รวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการระบบทวิศึกษา ได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 และโรงเรียนแม่แจ่ม โดยได้รับเกียรติจากท่านสุรพล เกียรติไชยากร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และได้มอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับ ศิษย์เก่าดีเด่น ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัยการ อาชีพจอมทอง และทางวิทยาลัยการอาชีพจอมทองขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

86

การอาชีพจอมทองปริทรรศน์ CICEC Open House 2017 (17 กุมภาพันธ์ 2560)
16-02-2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ดำเนินงานเปิดบ้านวิชาการ "การอาชีพจอมทองปริทรรศน์ CICEC Open House 2017 " โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอจอมทองท่านนิติยา พงษ์พานิช เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรม อีกทั้งการเรียนการสอน 108 อาชีพของสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมให้ความรู้ที่หลากหลาย

114

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2559 (8 กุมภาพันธ์ 2560)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาภายใต้โครงการแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.และปวส. โดยมีสำนักงานประ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

112

กำลังแสดงหน้าที่ 19/38
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19