TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

05-09-2561 ปลูกดอกปอเทืองริมรั้ว (7 กันยายน 2561)

วันที่ 5 กันยายน 2561 ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนปลูกดอกปอเทือง บริเวณริมรั้ววิทยาลัยฯ เพื่อฟื้นฟูสภาพดินให้กลับมาสมบูรณ์

6

01-09-2561 ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ภาคเหนือ (7 กันยายน 2561)

วันที่ 1 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปี 2561 โดยมี นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมน้ำทองน่าน จังหวัดน่าน

38

29-08-2561 เดินขบวนพิธีฉลองเปรียญธรรม-อภิธรรม (7 กันยายน 2561)

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักศึกษาเข้าร่วมเดินขบวนพิธีฉลองเปรียญธรรม-อภิธรรม สำนักศาสนศึกษา วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร และมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ณ อาคารพระสัทธรรมเทพสิทธาจารย์รังสฤษฏ์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

7

29-08-2561 การประชุมวิชาการ อวท. ระดับสถานศึกษา (7 กันยายน 2561)

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองประธานกรรมการบริหาร องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมองค์การฯ พร้อมทั้ง เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ การประกวดชมรมวิชาชีพดีเด่น การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานของแต่ละแผนกวิชา ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

8

03-09-2561 มอบช่อดอกไม้ (7 กันยายน 2561)

วันที่ 3 กันยายน 2561 นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ นายพีระพันธ์ รัตนมาลี ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มาฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 วัน อีกทั้งยังมีคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มอบช่อดอกไม้ให้แก่ นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการ เพื่อแสดงความมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

5

27-08-2561 เลือกตั้งนายก อวท. ปี 2562 (7 กันยายน 2561)

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยมีผู้ลงสมัครนายกองค์การฯ ทั้งหมด 7 คน ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งนายกองค์การฯ ประจำปีการศึกษา 2562 คือ นางสาวชาลิณี ประธานชมรมวิชาชีพท่องเที่ยว ได้คะแนนรวม 183 คะแนน ส่วนที่เหลือทั้ง 6 คน จะได้รับตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินงานตามความเหมาะสมต่อไป

8

25-08-2561 ร่วมงานเช็คอินอาชีพ จุดเปลี่ยนการศึกษาเชียงใหม่ 4.0 (7 กันยายน 2561)

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมงาน เช็คอินอาชีพ จุดเปลี่ยนการศึกษาเชียงใหม่ 4.0 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โดยเข้าร่วมการจัดนิทรรศการแนะแนวอาชีพและประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ อีกทั้งยังมีนักเรียนนักศึกษาจาก สถาบันอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา และสถานประกอบการณ์ทุกแห่ง โดย คุณชวพจน์ ชูหิรัญ เจ้าของธุรกิจ “หมูนุ่มเฮียนพ” คุณโจน จันได พร้อมทั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที่นำนักศึกษามาร่วมแสดงในพิธีเปิด วงดนตรีโปลิสตาร์วาไรตี้ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมงานจะได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไป ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป

6

22-08-2561 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (7 กันยายน 2561)

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการวันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ภายใต้โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ประเภทของตกแต่งและของใช้ และการประกวดชุดรีไซเคิล ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

5

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2561 (22 สิงหาคม 2561)

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอแนะนำผู้สมัครนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 7 คน

15

16-08-2561 การประเมินแผนธุรกิจ (22 สิงหาคม 2561)

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินกิจกรรมการประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยเชิญกรรมการภายนอกวิทยาลัยฯ มาจำนวน 2 ท่าน และ กรรมการภายในวิทยาลัยฯ จำนวน 1 ท่าน มาให้คำแนะนำ พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับนักเรียน นักศึกษาที่เป็นตัวแทนในการนำเสนอแผนธุรกิจ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

11

15-08-2561 การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง (22 สิงหาคม 2561)

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ทีมที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งมีวงดนตรีโฟล์คซองที่เข้าแข่งขันจำนวน 8 ทีม ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

11

15-08-2561 พิธีประดับแถบสองสี เตรียมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ (22 สิงหาคม 2561)

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 กองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 2 สี โดยมี นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการกองลูกเสือฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ อาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

17

12-08-2561 ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (22 สิงหาคม 2561)

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง

12

15-08-2561 โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ (15 สิงหาคม 2561)

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2561 ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านหลวง ระหว่างวันที่ 7 –8  สิงหาคม  2561 ณ หอประชุมบ้านแม่หอย  เทศบาลตำบลบ้านหลวง

9

10-08-2561 วันแม่แห่งชาติ (10 สิงหาคม 2561)

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดย พระอาจารย์โดมชัย อุตฺตมชโย พระธรรมวิทยากรจากอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

9

กำลังแสดงหน้าที่ 2/37
1 2 3 4 5 6 7 8 9