TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินแผนธุรกิจ ประจำปี 2560 (5 ตุลาคม 2560)

15-09-2560 การประเมินแผนธุรกิจ วันที่ 15 กันยายน 2560 งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการประเมินแผนธุรกิจ ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก คุณฐิรัฐิติกาล มานะจรรยาพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ) จอมทอง คุณรัชนีวรรณ กันทะใจ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมทัชสตาร์ รีสอร์ท และคุณภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้เกียรติมาเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาแผนธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

9

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 8 อำเภอสายใต้ (15 กันยายน 2560)
วันที่ 14 กันยายน 2560 จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ปฏิบัติราชการ ประจำท้องที่ ระดับกลุ่มอำเภอโซนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า อำเภออมก๋อย และอำเภอแม่แจ่ม โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

31

บริจาคโลหิต (11 กันยายน 2560)
วันที่ 7 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง

22

โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (11 กันยายน 2560)
วันที่ 7 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียน นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมี นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกับแบ่งปันประสบการณ์หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดระยะเวลา 4 เดือน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

26

การประชุมวิชาการฯ สถานศึกษา (11 กันยายน 2560)
วันที่ 6 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการ การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมองค์การฯ พร้อมทั้ง เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ การประกวดชมรมวิชาชีพดีเด่น การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานของแต่ละแผนกวิชา อีกทั้ง ยังได้รับเกียรติจาก นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดประชุมองค์การฯ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

22

ประเมินศูนย์บ่มเพาะ ระดับภาค ภาคเหนือ (11 กันยายน 2560)
วันที่ 4 กันยายน 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ผู้บริหาร ครูและนักเรียน เข้ารับการติดตาม ประเมินผลและยกย่องเชิดชูเกิยรติสถานศึกษา ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม

17

Thailand STEM Festival 2017 (11 กันยายน 2560)
วันที่ 4-6 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานมหกรรมนิทรรศการทางการศึกษา Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 : Upper Northern โดยได้นำนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ การแนะแนวการศึกษาต่อทางด้านอาชีวศึกษา และการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

20

การแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับสถานศึกษา (11 กันยายน 2560)
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ทีมที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งมีวงดนตรีโฟล์คซองที่เข้าแข่งขันจำนวน 10 ทีม ดำเนินการโดย ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

21

โครงการปลูกหญ้าแฝก "หญ้าแฝก กำแพงมีชีวิต ตามศาสตร์พระราชา" (30 สิงหาคม 2560)
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูและนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการปลูกหญ้าแฝก "หญ้าแฝก กำแพงมีชีวิต ตามศาสตร์พระราชา" จัดโดย หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง สำนักบริหารพื่นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง มอบหมาย นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงให  

43

ออกหน่วยบริการชุมชนอำเภอยิ้ม (30 สิงหาคม 2560)
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์และแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ออกหน่วยบริการชุมชนอำเภอยิ้ม ณ บ้านห้วยฝาง ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

35

การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ (30 สิงหาคม 2560)
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยครูและเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี  

38

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา (30 สิงหาคม 2560)
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยมีลงผู้สมัครนายกองค์การฯ ทั้งหมด 7 คน ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งนายกองค์การฯ ประจำปีการศึกษา 2561 คือ นางสาวโยดา เจริญศรีมติวงศ์ ประธานชมรมวิชาชีพการบัญชี ได้คะแนนรวม 149 คะแนน ส่วนที่เหลือทั้ง 6 คน จะได้รับตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินงานตามความเหมาะสมต่อไป  

39

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดำเนินการโดย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ (30 สิงหาคม 2560)
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดำเนินการโดย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ โดยมีนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ชัยยุทธ ช่างสาร ที่ปรึกษา และ คุณขจรศักดิ์ จิรรัตน์จรัสธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐาปณินทร์ จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาในระบบทวิภาคีในปัจจุบัน ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

23

นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมเตรียมดินใส่ถุงดำปลูกดอกดาวเรือง (30 สิงหาคม 2560)
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมเตรียมดินใส่ถุงดำปลูกดอกดาวเรือง เพื่อใช้ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเดือนตุลาคม 2560 จำนวน 2,200 ต้น ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

23

อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express ตามโครงการพัฒนาทักษะ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี (30 สิงหาคม 2560)
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพจอมทองดำเนินการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express ตามโครงการพัฒนาทักษะ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร ผศ.ดร.อุเทน เลานำทา อาจารย์ประจำสาขาการจัดการและการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ ท่านวิทยากรยังมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

20

กำลังแสดงหน้าที่ 3/27
1 2 3 4 5 6 7 8 9