TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

4/07/61 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม (4 กรกฎาคม 2561)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทองนางอรัญญา กิมภิระ และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนระดับชั้นปวช.1ดำเนินงานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันที่ 1กรกฏาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

14

27-06-2561 โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยภายในสถานศึกษา (2 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวิทยากรจากบริษัท นัติมอเตอร์ จำกัด มาให้ความรู้พร้อมกับสาธิตการขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนน ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

15

26-06-2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลก (2 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว และนักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมเดินขบวนงาน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ของอำเภอจอมทอง ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยมี นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ณ หอประชุมโรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

12

22-24 มิถุนายน 2561 อบรมโครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 3 (2 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 3 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

16

21-06-2561 พิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง (2 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีท้องถิ่น พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีการดำเนินพิธีบวงสรวงพระภูมิ เจ้าที่ พิธีครอบครูช่างองค์พระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครู โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร รางวัลครูผู้ให้ รางวัลบุคลากรผู้ให้ และ รางวัลการประกวดพานไหว้ครู ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

11

20-06-2561 อบรมจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (2 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรัตน์ ศรีใจน้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

17

19-06-2561 ศึกษาดูงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (2 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวช.2 เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง

30

18-19 มิถุนายน 2561 ตรวจสุขภาพประจำปี (2 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1-2 และ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 โดยได้รับเกียรติจากทีมแพทย์-พยาบาลจากโรงพยาบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

17

15-06-2561 บริจาคโลหิต (2 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้ารับการบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

18

13-06-2561 ปวส.สาขางานระบบภาพฯ ศึกษาดูงาน (2 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขางานระบบภาพและระบบเสียง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการทำงานและการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์บริการซัมซุง สาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

21

13-06-2561 ร่วมรณรงค์เยาวชนไทย ไม่เล่นการพนันบอล (15 มิถุนายน 2561)

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดรณรงค์เยาวชนไทย ไม่เล่นการพนันบอล โดยมี นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สถานีตำรวจภูธรจอมทอง

11

11-06-2561 แนะแนวการศึกษาประเทศจีน (15 มิถุนายน 2561)

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาระหว่างวิทยาลัยการอาชีพจอมทองและรุ่ยพ่านอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวิทยากรจากบริษัทดังกล่าว มาแนะนำเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศจีนให้แก่นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

16

08-06-2561 ศึกษาดูงาน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.1 (12 มิถุนายน 2561)

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาดูงาน โดยศึกษาดูการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และการใช้งานอุปกรณ์ในงานระบบภาพและเสียง ได้รับเกียรติจากวิทยากรของสถานีในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการและทีมงานช่างเทคนิคทำให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเปิดวิสัยทัศน์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพที่ได้เลือกเรียน ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT) และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz.

20

05-06 มิถุนายน 2561 โครงการสร้างอาชีพใหม่และพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน (12 มิถุนายน 2561)

วันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับ เทศบาลตำบลจอมทอง ดำเนินการสร้างอาชีพใหม่และพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำศูนย์เทศบาลตำบลจอมทอง การฝึกอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู หมูแดดเดียว และหมูฝอย ณ อาคารพรหมมงคล เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

16

02-06-2561 ประชุมผู้ปกครอง (6 มิถุนายน 2561)

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2-3 ทุกสาขาวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมี นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา อีกทั้งยังมี นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

22

กำลังแสดงหน้าที่ 4/37
1 2 3 4 5 6 7 8 9