TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

29-01-2561 ศึกษาดูงานสาขาวิชาการท่องเที่ยว (31 มกราคม 2561)


วันที่ 29 มกราคม 2561 สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน การเสริมสร้างประสบการณ์ การรับประธานอาหารแบบเซ็ทยุโรป ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ พร้อมทั้ง เข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
 

22

29-01-2561 ต้อนรับคณะดูงานจาก วก.ท่าแซะ จ.ชุมพร (31 มกราคม 2561)


วันที่ 29 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

15

19-01-2561 เหลือง-แสดเกมส์ ครั้งที่ 18 (25 มกราคม 2561)


วันที่ 19 มกราคม 2561 งานกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด เหลือง-แสด เกมส์ (Sport Day) ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
 

31

18-01-2561 ประเมินมาตรฐานลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ (25 มกราคม 2561)


วันที่ 18 มกราคม 2561 กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รับการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จากคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ส.น.อ.) เพื่อพัฒนางานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรับรางวัลกองลูกเสือวิสามัญดีเด่นในระดับภาคเหนือ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

47

16-01-2561 วันครู ครั้งที่ 62 (18 มกราคม 2561)

วันที่ 16 มกราคม 2561 สมาคมครูอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 โดยมีนายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับครูผู้สอนดีเด่น ที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 ท่าน ได้แก่
1. นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2. นายสิทธิกร ปัญญามา ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3. นางพิมพ์นิภา จันทรานาค ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. นายวรานนท์ คำมาวัน ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5. นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกคณิตศาสตร์
ขอให้ครูทั้ง 5 ท่าน จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานยิ่งๆ ขึ้นไป

20

16-01-2561 แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการฯ (18 มกราคม 2561)


วันที่ 16 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอแสดงความยินดีกับนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศวันครู พ.ศ. 2561 และรางวัลครูดีชายขอบ โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560 เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 22 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ขอให้ท่านจงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อวิทยาลัยฯ ของเราต่อไป

21

13-01-2561 วันเด็กแห่งชาติ (17 มกราคม 2561)


วันที่ 13 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยได้นำกิจกรรมการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่เด็กๆ และ ผู้ปกครองที่มาร่วมงาน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ ศูนย์สินค้าวิสาหกิจชุมชนตำบลข่วงเปา เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดชียงใหม่ และ วัดบ้านท่ากอม่วง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
 

23

11-01-2561 รับนักเรียนใหม่ รอบโควต้า (17 มกราคม 2561)

11-01-2561 รับนักเรียนใหม่ รอบโควต้า
วันที่ 11 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบโควต้า จำนวน 103 คน อีกทั้งยังมีนักเรียน นักศึกษาใหม่ มาสมัครเรียนต่อในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

21

09-01-25610 บริษัทเอส แอนด์ พี แนะแนวการฝึกงาน (11 มกราคม 2561)

วันที่ 9 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) โดยนำนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
 

74

10-01-2561 ออกกำลังกายวันพุธ (25 มกราคม 2561)

วันที่ 10 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกาย ตามโครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยการออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการ และกระตุ้นให้ข้าราชการมีความพร้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

28

3-7 มกราคม 2561 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ (11 มกราคม 2561)

  วันที่ 3-7 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  

41

5-7 มกราคม 2561 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี (9 มกราคม 2561)
  วันที่ 5-7 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือจอมทอง ค่ายลูกเสือระดับภาคประจำภาคเหนือ  

91

29-12-2560 เยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา วท.เชียงใหม่ (9 มกราคม 2561)

  วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจศูนย์อาชีวะอาสาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ณ จุดบริการประชาชน ปั๊มน้ำมัน ปตท. อ.สารภี จ.เชียงใหม่  

40

27-12-2560 พิธีเปิดโครงการ To Be Number one (9 มกราคม 2561)
  วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ To be number one ครั้งที่ 13 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ซึ่งดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

42

18-22 ธันวาคม 2560 ประชุม อวท. ระดับภาคเหนือ (9 มกราคม 2561)
  วันที่ 18-22 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำครูที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จำนวน 4 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ จังหวัดอุทัยธานี  

24

กำลังแสดงหน้าที่ 4/33
1 2 3 4 5 6 7 8 9