TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

30-05-2561 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา (6 มิถุนายน 2561)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ โดยมีการปลูกต้นไม้โดยรอบวิทยาลัยฯ และกำจัดวัชพืชบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำ และกิจกรรมชมวีดิทัศน์ โดยทางวัดห้วยตองสัก ได้นำวิดิทัศน์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาให้นักเรียนได้รับชม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

31

21-29 พฤษภาคม 2561 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (30 พฤษภาคม 2561)

วันที่ 21-29 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมทอง ดำเนินการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ นางสาวณัชชา สอนสมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจอมทอง ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

17

25-05-2561 ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน (28 พฤษภาคม 2561)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และพิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำ พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

24

26-27 พฤษภาคม 2561 ออกหน่วยบริการ ครั้งที่ 5-6 (28 พฤษภาคม 2561)

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center Thailand 4.0 ครั้งที่ 5-6 โดยให้บริการรับซ่อมเครื่องยนต์เล็ก รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ อีกทั้งยังรับซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสอนอาชีพ การทำที่มัดผมดอกไม้จากผ้าสักหลาด และการทำที่มัดผมดอกแก้ว ให้บริการฟรี ณ วัดดอยแก้ว ต.ดอยแก้ว และ วัดแท่นคำ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ บ้านหนองหล่ม และบ้านเมืองอาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

16

26-05-2561 ปลูกต้นไม้แม่แจ่ม (28 พฤษภาคม 2561)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปลูกต้นไม้ ภายใต้ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกป่าร่วมกับประชาชน จำนวน 150 ต้น ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยทรายเหลือง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

46

25-05-2561 เข้าร่วมอบรมเศรษฐกิจพอเพียง (28 พฤษภาคม 2561)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำตัวแทนนักเรียนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ เข้าร่วมการบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน โดย สมาชิกชมรมคนรักในหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

23

20-05-2561 ออกหน่วยบริการชุมชน (22 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center Thailand 4.0 โดยให้บริการรับซ่อมเครื่องยนต์เล็ก รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ อีกทั้งยังรับซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสอนอาชีพ การทำตุ๊กตาการบูร ให้บริการฟรี ณ หอประชุม หมู่ที่ 4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ บ้านน้ำลัด หมู่ที่ 13 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

14

19-05-2561 ออกหน่วยบริการชุมชน (22 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center Thailand 4.0 โดยให้บริการรับซ่อมเครื่องยนต์เล็ก รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ อีกทั้งยังรับซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสอนอาชีพ การทำตุ๊กตาการบูร ให้บริการฟรี ณ หอประชุมบ้านลุ่มใต้ หมู่ที่ 2 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ บ้านแม่หอย หมู่ที่ 10 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

14

16-05-2561 ยินดีต้อนรับครูใหม่ (22 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ กล่าวยินดีต้อนรับ ครูใหม่ ได้แก่ 1.นายปานเทพ ตั้งตระกูล ครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
2.นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์ ครูสาขาวิชาการบัญชี
3.นางกรวรรณ เชื้อเมืองพาน ครูสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกวิชาคณิตศาสตร์
4.นายเดชาวัต คำฟู และ นายวรัญญู จันตาโลก นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มาฝึกสอนในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พร้อมทั้งให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้ทั้ง 5 ท่าน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

17

15-05-2561 ต้อนรับคณะดูงานจาก วษท.เชียงราย (22 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย และมาส่งอาจารย์กรวรรณ เชื้อเมืองพาน ที่จะได้มาช่วยราชการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในปีการศึกษานี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในการนี้ ทางวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

15

15-05-2561 บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน 1/2561 (22 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับนักเรียน-นักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าสู่รั้ววิทยาลัยฯ ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

24

14-05-2561 ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกงาน (15 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งยังมี นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มาให้โอวาทพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

18

13-05-2561 ออกหน่วยบริการ Fixit Center (15 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center Thailand 4.0 โดยให้บริการรับซ่อมเครื่องยนต์เล็ก รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ อีกทั้งยังรับซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสอนอาชีพ การทำตุ๊กตาการบูร ให้บริการฟรี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ บ้านขุนกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

81

12-05-2561 พิธีเปิดศูนย์ Fixit Center ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 (15 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินพิธีเปิดหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center Thailand 4.0 ครั้งที่ 1 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เทศบาลตำบลจอมทอง ณ ลานหน้าวัดข่วงเปา ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านหลวง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยให้บริการรับซ่อมเครื่องยนต์เล็ก รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ อีกทั้งยังรับซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสอนอาชีพ การทำพวงกุญแจนกฮูก ให้บริการฟรี

39

10-11 พฤษภาคม 2561 เข้าค่ายคุณธรรม นักเรียน นักศึกษา 2561 (15 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อศีล สมาธิ ปัญญา โดย พระใบฎีกาบุญรัตน์ เจ้าอาวาสวัดน้ำต้อง การอบรมวินัยจราจร ยาเสพติด และสำนึกพลเมือง โดย วิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรจอมทอง กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม walk rally และกิจกรรม Big Cleaning day พื้นที่โดยรอบวิทยาลัยฯ

21

กำลังแสดงหน้าที่ 5/37
1 2 3 4 5 6 7 8 9