TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำและสมโภชพระทักขิณโมลีธาตุ (6 มิถุนายน 2560)
05-06-2560 ร่วมขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระธาตุ วันที่ 5 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และพิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำและสมโภชพระทักขิณโมลีธาตุ (พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง) ประจำปี 2560 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

24

"อาคารสิริมังคลานุสรณ์" หมายความว่า เพื่อความเป็นสิริมงคล (6 มิถุนายน 2560)
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายสุรพล เกียรติไชยากร ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยครู บุคลากรทางการศึกษา เข้ากราบพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เพื่อนำเรียนเรื่อง กิจกรรมทำบุญอาคารเอนกประสงค์ ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยฯ พร้อมทั้งขอความเมตา จากพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ตั้งชื่ออาคารหลังใหม่ ชื่อว่า "อาคารสิริมังคลานุสรณ์" หมายความว่า เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ กุฏิหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

21

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT) (6 มิถุนายน 2560)
วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขางานระบบภาพและระบบเสียง เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT) และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz. โดยศึกษาดูการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และการใช้งานอุปกรณ์ในงานระบบภาพและเสียง ได้รับเกียรติจากวิทยากรของสถานีในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการและทีมงานช่างเทคนิคทำให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเปิดวิสัยทัศน์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพที่ได้เลือกเรียน

23

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม (1 มิถุนายน 2560)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรมร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

29

โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านงานเคาะตัวถังและพ่นสีรถยนต์จากผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทนิปปอนเพนต์ (Nippon Paint) (28 พฤษภาคม 2560)
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะครูสาขางานยานยนต์ ดำเนินโครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านงานเคาะตัวถังและพ่นสีรถยนต์จากผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทนิปปอนเพนต์ (Nippon Paint) ประเทศไทย จำกัด ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

21

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (28 พฤษภาคม 2560)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยมี ครูที่ปรึกษา อวท. ครูที่ปรึกษาชมรมทั้ง 7 ชมรม คณะกรรมการ อวท. และคณะกรรมการชมรมวิชาชีพทุกชมรมเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมโรงอาหาร

17

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา (Big Cleaning Day) (28 พฤษภาคม 2560)
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา (Big Cleaning Day) ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรของโรงพยาบาลจอมทอง มาให้ความรู้เกี่ยวกับการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

18

โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ (28 พฤษภาคม 2560)
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบัติ นาหลวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และ นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

24

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา (28 พฤษภาคม 2560)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการนางอรัญญา กิมภิระ ร่วมกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ อ.จอมทอง" โดยมีนางสาวนิตยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง เป็นประธานในงานปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา คืนมัจฉาสู่ธารา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ วัดน้ำต้อง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

20

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมประจำปีการศึกษา 2560 (17 พฤษภาคม 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปวช.1 และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 นำโดย รองผู้อำนวยการฯ โกเมศร์ ซ่อนกลิ่น เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ของการดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเป็นวันที่ 2 ของนักเรียน ปวช.1 และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย รองผู้อำนวยการฯ วิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ เป็นประธานกล่าวปิดพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

25

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 (11 พฤษภาคม 2560)
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

34

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (11 พฤษภาคม 2560)
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.1 และระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

39

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 2 พฤษภาคม 2560 (11 พฤษภาคม 2560)
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

28

บุคลากร วท.เวียงป่าเป้า ศึกษาดูงาน วก.จอมทอง (11 พฤษภาคม 2560)
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งนำคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนของแต่ละสาขาวิชาภายในวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

28

โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครู รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. - 4 พ.ค. 60 (11 พฤษภาคม 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ดำเนินโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 โดยส่งครูผู้สอนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับแต่ละสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 20 เม.ย. - 4 พ.ค. 60  

23

กำลังแสดงหน้าที่ 5/25
1 2 3 4 5 6 7 8 9