TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

16-05-2561 ยินดีต้อนรับครูใหม่ (22 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ กล่าวยินดีต้อนรับ ครูใหม่ ได้แก่ 1.นายปานเทพ ตั้งตระกูล ครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
2.นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์ ครูสาขาวิชาการบัญชี
3.นางกรวรรณ เชื้อเมืองพาน ครูสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกวิชาคณิตศาสตร์
4.นายเดชาวัต คำฟู และ นายวรัญญู จันตาโลก นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มาฝึกสอนในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พร้อมทั้งให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้ทั้ง 5 ท่าน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

17

15-05-2561 ต้อนรับคณะดูงานจาก วษท.เชียงราย (22 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย และมาส่งอาจารย์กรวรรณ เชื้อเมืองพาน ที่จะได้มาช่วยราชการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในปีการศึกษานี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในการนี้ ทางวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

15

15-05-2561 บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน 1/2561 (22 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับนักเรียน-นักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าสู่รั้ววิทยาลัยฯ ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

24

14-05-2561 ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกงาน (15 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งยังมี นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มาให้โอวาทพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

18

13-05-2561 ออกหน่วยบริการ Fixit Center (15 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center Thailand 4.0 โดยให้บริการรับซ่อมเครื่องยนต์เล็ก รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ อีกทั้งยังรับซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสอนอาชีพ การทำตุ๊กตาการบูร ให้บริการฟรี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ บ้านขุนกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

82

12-05-2561 พิธีเปิดศูนย์ Fixit Center ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 (15 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินพิธีเปิดหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center Thailand 4.0 ครั้งที่ 1 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เทศบาลตำบลจอมทอง ณ ลานหน้าวัดข่วงเปา ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านหลวง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยให้บริการรับซ่อมเครื่องยนต์เล็ก รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ อีกทั้งยังรับซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสอนอาชีพ การทำพวงกุญแจนกฮูก ให้บริการฟรี

40

10-11 พฤษภาคม 2561 เข้าค่ายคุณธรรม นักเรียน นักศึกษา 2561 (15 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อศีล สมาธิ ปัญญา โดย พระใบฎีกาบุญรัตน์ เจ้าอาวาสวัดน้ำต้อง การอบรมวินัยจราจร ยาเสพติด และสำนึกพลเมือง โดย วิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรจอมทอง กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม walk rally และกิจกรรม Big Cleaning day พื้นที่โดยรอบวิทยาลัยฯ

22

10-05-2561 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 (15 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ซึ่งมีจำนวนนักเรียน นักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งพาผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

19

01-04 พฤษภาคม 2561 ศึกษาดูงานระยอง-ชลบุรี (6 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 1-4 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

111

27-04-2561 โครงการอบรมพัฒนาพลเมืองจิตอาสาประชารัฐ (6 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 27 เมษายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาพลเมืองจิตอาสาประชารัฐ เวทีพลังพลเมืองจิตอาสาประชารัฐ พัฒนาเด็กเยาวชน และประชาชน โดยมี นายทวีศักดิ์ กันทะมา นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทองเป็นตัวแทนรับเกียรติบัตร เยาวชนดีเด่น อำเภอจอมทอง ณ หอประชุมศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่

53

26-27 เมษายน 2561 ปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิค (6 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 26-27 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักศึกษาสาขาวิชาช่่างไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์ ณ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

30

26-04-2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วอศ.นครราชสีมา (6 พฤษภาคม 2561)

 

วันที่ 26 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (Oganization Development) ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

21

20-04-2561 ร่วมกิจกรรมการละเล่นสะบ้า (24 เมษายน 2561)

 

วันที่ 20 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และร่วมกิจกรรมการละเล่นสะบ้า ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง และ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “ไตรภาคีสัมพันธ์ 2561” เพื่อกระชับความสัมพันธไมตรีกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสืบสานอนุรักษ์การละเล่นของไทยให้คนรุ่นหลังได้สืบสานเรียนรู้ต่อไป

18

17-04-2561 ร่วมสระเกล้าขอพร พระพรหมมงคล (18 เมษายน 2561)

 

วันที่ 17 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมสระเกล้าขอพร พระพรหมมงคล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 ณ มหาศาลาหทัยนเรศวร์ วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ

28

15-04-2561 ร่วมขบวนแห่ไม้ค้ำโพธิ์ (18 เมษายน 2561)

 

วันที่ 15 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมเดินขบวนประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ อำเภอจอมทอง ประจำปี 2561 โดยมีนายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยเคลื่อนขบวนจากหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจอมทอง ไปยังวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

22

กำลังแสดงหน้าที่ 6/38
1 2 3 4 5 6 7 8 9