TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยศึกษานิเทศก์การจัดการเรียนการสอน (6 กรกฎาคม 2560)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ เข้ารับการนิเทศจากหน่วยศึกษานิเทศก์ การจัดการเรียนการสอนและศึกษาสำรวจการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยสัมภาษณ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้างานแนะแนว หนัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และนักเรียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

22

25-06-2560 บริการประชาชนวัดท่าหลุก (Fix it center Thailand 4.0) (26 มิถุนายน 2560)
วันที่ 25 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) ให้บริการแก่ประชาชนฟรี โดยบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสอนทำพวงกุญแจดอกไม้จากผ้า โดยนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาการบัญชี ณ วัดท่าหลุก ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

35

Fix It Center Thailand 4.0 ณ ร้านค้ารัฐวิสาหกิจตำบลข่วงเปา และศูนย์เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (26 มิถุนายน 2560)

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) ให้บริการแก่ประชาชนฟรี โดยบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสอนทำพวงกุญแจดอกไม้จากผ้า โดยนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาการบัญชี ณ ร้านค้ารัฐวิสาหกิจตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

31

อบรมงานประกันคุณภาพฯ ออนไลน์ (26 มิถุนายน 2560)
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ซอฟแวร์ประยุกต์พัฒนา ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พงศ์ศธร พิมพะนิตย์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพอาชีวศึกษา สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ พร้อมทีมวิทยากรมาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

33

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ (26 มิถุนายน 2560)
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ โดยมีนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

30

โครงการจัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560 (21 มิถุนายน 2560)
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทองนางอรัญญา กิมภิระ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นปวช.2 ปวช.3 และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนาย นันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าววัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ และวิทยาลัยฯได้มอบทุนการศึกษาให้สำหรับนักเรียน ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และมีจิตอาสา  

32

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวินัย จันทรานาค (21 มิถุนายน 2560)
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร ครูหัวหน้าแผนก เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ นายวินัย จันทรานาค ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  

24

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสอนแบบเทคโนโลยีเฉพาะทาง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (21 มิถุนายน 2560)
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การวางแผน การดำเนินการทางวิชาการ ด้านการเรียน การสอนแบบเทคโนโลยีเฉพาะทาง ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยมี นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

21

การเสวนาแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพจอมทองสู่ความเป็นเลิศ เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 (19 มิถุนายน 2560)
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดจัดการเสวนาแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพจอมทองสู่ความเป็นเลิศ เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 ในโอกาสวันก่อตั้งวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ครบรอบ 20 ปี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผอ.สนอง อิ่มเอม อดีตผู้อำนวยการกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

31

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า เหลือง-แสด 17-06-2560 (19 มิถุนายน 2560)
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง กำหนดจัดงาน คืนสู่เหย้า สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า เหลือง-แสด โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจากอดีตผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน คณะครูที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมให้วิทยาลัยฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ยังมีการแสดงของศิษย์ปัจจุบันให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับชม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

28

เปิดอาคาร “สิริมังคลานุสรณ์” และทำบุญครบรอบ 20 ปี (19 มิถุนายน 2560)
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดจัดพิธีเปิดอาคาร “สิริมังคลานุสรณ์” และทำบุญครบรอบ 20 ปี ก่อตั้งวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยได้รับเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมังคโล) เป็นประธานเปิดป้ายอาคาร "สิริมังคลานุสรณ์" โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 9 พร้อม แขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

25

พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง (16 มิถุนายน 2560)
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ท่านผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี ได้จัดกิจกรรม พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง องค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

33

แสดงความยินดีกับ นายวินัย จันทรานาค และต้อนรับ นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน (14 มิถุนายน 2560)
  วันที่ 12 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี ให้การต้อนรับ นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน มาปฏิบัติราชการ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ ซึ่งย้ายจากวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดลำปาง และแสดงความยินดีกับ นายวินัย จันทรานาค ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ และไปปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

29

ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (14 มิถุนายน 2560)
  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ นักศึกษา ปวส.1 ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 โดยมีทีมหมอและพยาบาลจากโรงพยาบาลสันป่าตองมาทำการตรวจสุขภาพให้ในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

28

โครงการ ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (14 มิถุนายน 2560)
  วันที่ 12 มิถุนายน 2560 บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาระบบทวิภาคี ที่เข้าร่วมโครงการ ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รุ่นที่ 1 โดยมีนักศึกษาระดับชั้น ปวส. จากวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รับมอบประกาศนียบัตรจำนวน 7 คน โดยนายดาว ลุงปันต๊ะ ได้รับรางวัล นักศึกษาทวิภาคีดีเด่น สาขาเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และนายสานิตย์ ชิดชิกุล ได้รับรางวัล นักศึกษาทวิภาคีดีเด่น สาขาระบบเครื่องทำความเย็น โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายวรานนท์ คำมาวัน ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมแสดงความยินดี ณ บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  

22

กำลังแสดงหน้าที่ 6/27
1 2 3 4 5 6 7 8 9