TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) (14 มิถุนายน 2560)
  วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้บริการแก่ประชาชนฟรี โดยบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสอนทำพวงกุญแจดอกไม้จากผ้า โดยนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาการบัญชี ณ ร้านค้ารัฐวิสาหกิจตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

29

พิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำและสมโภชพระทักขิณโมลีธาตุ (6 มิถุนายน 2560)
05-06-2560 ร่วมขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระธาตุ วันที่ 5 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และพิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำและสมโภชพระทักขิณโมลีธาตุ (พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง) ประจำปี 2560 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

29

"อาคารสิริมังคลานุสรณ์" หมายความว่า เพื่อความเป็นสิริมงคล (6 มิถุนายน 2560)
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายสุรพล เกียรติไชยากร ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยครู บุคลากรทางการศึกษา เข้ากราบพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เพื่อนำเรียนเรื่อง กิจกรรมทำบุญอาคารเอนกประสงค์ ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยฯ พร้อมทั้งขอความเมตา จากพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ตั้งชื่ออาคารหลังใหม่ ชื่อว่า "อาคารสิริมังคลานุสรณ์" หมายความว่า เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ กุฏิหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

28

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT) (6 มิถุนายน 2560)
วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขางานระบบภาพและระบบเสียง เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT) และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz. โดยศึกษาดูการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และการใช้งานอุปกรณ์ในงานระบบภาพและเสียง ได้รับเกียรติจากวิทยากรของสถานีในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการและทีมงานช่างเทคนิคทำให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเปิดวิสัยทัศน์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพที่ได้เลือกเรียน

32

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม (1 มิถุนายน 2560)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรมร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

34

โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านงานเคาะตัวถังและพ่นสีรถยนต์จากผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทนิปปอนเพนต์ (Nippon Paint) (28 พฤษภาคม 2560)
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะครูสาขางานยานยนต์ ดำเนินโครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านงานเคาะตัวถังและพ่นสีรถยนต์จากผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทนิปปอนเพนต์ (Nippon Paint) ประเทศไทย จำกัด ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

26

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (28 พฤษภาคม 2560)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยมี ครูที่ปรึกษา อวท. ครูที่ปรึกษาชมรมทั้ง 7 ชมรม คณะกรรมการ อวท. และคณะกรรมการชมรมวิชาชีพทุกชมรมเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมโรงอาหาร

24

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา (Big Cleaning Day) (28 พฤษภาคม 2560)
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา (Big Cleaning Day) ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรของโรงพยาบาลจอมทอง มาให้ความรู้เกี่ยวกับการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

24

โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ (28 พฤษภาคม 2560)
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบัติ นาหลวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และ นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

29

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา (28 พฤษภาคม 2560)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการนางอรัญญา กิมภิระ ร่วมกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ อ.จอมทอง" โดยมีนางสาวนิตยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง เป็นประธานในงานปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา คืนมัจฉาสู่ธารา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ วัดน้ำต้อง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

26

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมประจำปีการศึกษา 2560 (17 พฤษภาคม 2560)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปวช.1 และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 นำโดย รองผู้อำนวยการฯ โกเมศร์ ซ่อนกลิ่น เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ของการดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเป็นวันที่ 2 ของนักเรียน ปวช.1 และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย รองผู้อำนวยการฯ วิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ เป็นประธานกล่าวปิดพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

30

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 (11 พฤษภาคม 2560)
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

42

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (11 พฤษภาคม 2560)
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.1 และระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

45

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 2 พฤษภาคม 2560 (11 พฤษภาคม 2560)
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

34

บุคลากร วท.เวียงป่าเป้า ศึกษาดูงาน วก.จอมทอง (11 พฤษภาคม 2560)
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งนำคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนของแต่ละสาขาวิชาภายในวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

39

กำลังแสดงหน้าที่ 7/27
1 2 3 4 5 6 7 8 9