TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘พรรษา (10 มกราคม 2560)
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘พรรษา ณ โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนิน ไปยัง สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ ในการนี้นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ และส่งเสด็จ ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

45

โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย (19 ธันวาคม 2559)

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง จัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน "  ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

57

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น (19 ธันวาคม 2559)
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายธงชัย ไชยยงค์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา, นายชัชวาล วงศ์ใหม่ วิทยาลัยการอาชีพลอง, นายมนัสชัย สุวรรณชัยโฆษิต วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ร่วมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

49

โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน (19 ธันวาคม 2559)
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทองให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา ปฏิรูปการเรียนการสอนและศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

64

งานเลี้ยงส่งและแสดงความยินดี (19 ธันวาคม 2559)
๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยท่านผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยการ คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานเลี้ยงส่งและแสดงความยินดีกับนายธีรา หมื่นบาล รองผู้อำนวยการ ที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาแห่งใหม่

44

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมแสดงความยินดีกับนายธีรา หมื่นบาล รองผู้อำนวยการ (19 ธันวาคม 2559)

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมแสดงความยินดีโดยมอบช่อดอกไม้ให้ กับนายธีรา หมื่นบาล รองผู้อำนวยการ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง และได้กล่าวลานักเรียนนักศึกษาพร้อมให้โอวาท และได้มอบรถจักรยาน จำนวน 4 คันและพัดลม 2 ตัวให้กับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทองไว้ใช้ภายในสถานศึกษา ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

55

พิธีถวายมุทิตาสักการะ (19 ธันวาคม 2559)
๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมขบวนพิธีถวายมุทิตาสักการะ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง(รองสมเด็จ) พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมฺงคลาจารย์) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

62

พิธีน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (19 ธันวาคม 2559)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชชีพจอมทอง คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙๙ รูป เวลา ๐๖.๓๐ น. และร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล เวลา ๑๗.๐๐ น.ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง  

42

พิธีน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (19 ธันวาคม 2559)
๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

42

ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล (19 ธันวาคม 2559)
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานางอรัญญา กิมภิระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

52

การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (19 ธันวาคม 2559)
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วม การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภายใต้ "ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ครั้งที่ ๒๗ ระดับภาค ภาคเหนือ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

101

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมแสดงความยินดีกับครูวิทยา ภิญโญฤทธิ์ (19 ธันวาคม 2559)

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมแสดงความยินดีโดยมอบช่อดอกไม้ให้ กับครูวิทยา ภิญโญฤทธิ์ คุณครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับป.โท จากคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

33

วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2559 (19 ธันวาคม 2559)
ชมรมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยท่านรองผู้อำนวยการโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น ได้นำกองลูกเสือวิสามัญทั้ง 8 กอง ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระบิดาแห่งลูกเสือไทย

37

ร่วมพิธีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๗ (25 พฤศจิกายน 2559)
๒๓ พ.ย.๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมพิธีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๗ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ลานพระสถูป ยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

64

รวมพลังแห่งความภักดี ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (25 พฤศจิกายน 2559)
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมจัดกิจกรรม ‘รวมพลังแห่งความภักดี’ นำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงพ่อของแผ่นดิน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

66

กำลังแสดงหน้าที่ 8/25
1 2 3 4 5 6 7 8 9