TH | EN | CN

 

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมพลังแห่งความภักดี ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง (25 พฤศจิกายน 2559)
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ตัวแทนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้ร่วมกันประกอบพิธีรวมพลังแห่งความภักดี ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง นำโดยนางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง ผู้เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

69

โครการประชุมการเตรียมความพร้อมในการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (25 พฤศจิกายน 2559)
โครการประชุมการเตรียมความพร้อมในการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการประชุมสรุปผลการทำงานและการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเข้ารับการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยได้รับเกียรติจาก วิทยาลัยการอาชีพฝาง มาเป็นวิทยากร เพื่อแนะนำให้ความรู้

72

เลี้ยงส่งข้าราชการครูและต้อนรับบุคลากรใหม่ (25 พฤศจิกายน 2559)
๑๐ พ.ย. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยท่านผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยการ คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานเลี้ยงส่งข้าราชการครู ที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาแห่งใหม่ และเลี้ยงต้อนรับบุคลากรใหม่ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ามาทำงานในวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

44

สืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง หมู่เฮาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (25 พฤศจิกายน 2559)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดกิจกรรม " สืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง หมู่เฮาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง " นำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

58

๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญานตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ (9 พฤศจิกายน 2559)
09-11-2559 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานางอรัญญา กิมภิระ ดำเนินกิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญานตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายรุ่งสุริยา เชียงชีระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

96

ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา (9 พฤศจิกายน 2559)
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ "ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" โดยได้รับเกียรติจากท่าน ทปษ.สินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ผอ.สำนักความร่วมมือ เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และในงานมีถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม จำนวน 18 สถาบัน มีผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 354 ผลงาน

80

สวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (2 พฤศจิกายน 2559)
วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ อาคารพระสัทธรรม วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่

89

เสริมสร้างสิริมงคลกับสถานศึกษา เพื่อจัดบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล (1 พฤศจิกายน 2559)
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ นำโดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสิริมงคลกับสถานศึกษา เพื่อจัดบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยรองผู้อำนวยการนายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมดังนี้ ๑.พิธีบูชาศาลพระภมูิ ๒.พิธีบูชาองค์พระวิษณุ ๓.พิธีทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

81

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร (26 ตุลาคม 2559)
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ นำโดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้ โดยมีกิจกรรมดังนี้ ๑.นั่งสมาธิ ๙ นาที ๒.ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ๓.กล่าวคำถวายความอาลัย ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

84

วันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2559 (26 ตุลาคม 2559)
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยท่านผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมพิธีวางพวกมาลา ในวโรกาสวันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ ลานกิจกรรม ที่ว่าการอำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559

81

นายวิลาศ กล่อมสุนทร ประมงอำเภอจอมทอง นำพันธุ์ปลาสุลต่าน จำนวน 10,000 ตัว มอบให้กับวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (23 ตุลาคม 2559)
21 ตุลาคม 2559 นายวิลาศ กล่อมสุนทร ประมงอำเภอจอมทอง นำพันธุ์ปลาสุลต่าน จำนวน 10,000 ตัว มอบให้กับวิทยาลัยการอาชีพจอมทองปล่อยในสระน้ำเพื่อขยายพันธุ์ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

115

บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (23 ตุลาคม 2559)
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center วิทยาลัยการอาชีพจอมทองให้บริการแก่ประชาชนฟรี โดยบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ โดยนักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559

70

บริการย้อมผ้าสีดำให้แก่ประชาชนฟรี (23 ตุลาคม 2559)
21 ตุลาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง "ทำความดีเพื่อพ่อ" โดยมีการสอนและบริการย้อมผ้าสีดำให้แก่ประชาชนฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ อาคาร 12 ปี รวมใจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

89

"ทำดีเพื่อพ่อ" 20 ตุลาคม 2559 (23 ตุลาคม 2559)

"ทำดีเพื่อพ่อ" 20 ตุลาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพจอมทองสอนการทำริบบิ้นดำให้แก่คระครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีตัวแทนจากธนาคารออมสิน สาขาจอมทอง รับมอบริบบิ้นเพื่อนำไปใช้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

70

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (23 ตุลาคม 2559)
19 ตุลาคม 2559 เวลา 19.30 น. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง พร้อมด้วยพระธรรมมังคลาจารย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คณะสงฆ์อำเภอจอมทอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และพสกนิกรทุกภาคส่วน รวมถึง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการสถานศึกษานางอรัญญา กิมภิระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มหาศาลาหทัยนเรศวร์วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

52

กำลังแสดงหน้าที่ 9/25
1 2 3 4 5 6 7 8 9