TH | EN | CN

09-01-25610 บริษัทเอส แอนด์ พี แนะแนวการฝึกงาน
11 มกราคม 2561 ดู 3 คน
วันที่ 9 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากบริษัท เอส แอนด์ พี ซินด...

 

10-01-2561 ออกกำลังกายวันพุธ
11 มกราคม 2561 ดู 4 คน
วันที่ 10 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกาย ตามโครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั...

 

3-7 มกราคม 2561 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์
11 มกราคม 2561 ดู 5 คน
  วันที่ 3-7 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  ...

 

5-7 มกราคม 2561 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
9 มกราคม 2561 ดู 9 คน
  วันที่ 5-7 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือจอมทอง ค่ายลูกเสือระดับภาคประจำภาคเหนือ  ...

 

 
Chomtong Industrial & Community Education College
       ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นางอรัญญา กิมภิระ
       เบอร์โทรผู้อำนวยการ  089-759-2496
       facebook ผู้อำนวยการ : https://www.facebook.com/aranya.ran

โควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ปีการศึกษา 2561 (11 มกราคม 2561)

โควตาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2561 (9 มกราคม 2561)

กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (19 กันยายน 2560)

ประกาศ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (v-NET) ปีการศึกษา 2560 (24 กรกฎาคม 2560)

การเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียน ระดับ ปวช. และ ปวส. (ทวิภาคี) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (2 พฤษภาคม 2560)

ใบสมัครเข้ารับการเป็นนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (30 ธันวาคม 2559)

รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (30 ธันวาคม 2559)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ฯ (23 ธันวาคม 2559)

การสมัครเข้าเรียน รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2560 (28 พฤศจิกายน 2559)

กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559 (18 กันยายน 2559)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน(ดีเซล) แบบ 4 ประตู (Double (16 กันยายน 2559)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (27 กรกฎาคม 2559)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (21 มิถุนายน 2559)

ยังไม่มีข้อมูลข่าว

ปฏิทินการปฏิบัติงาน งานวัดผลและประเมิน ประจำปีการศึกษา 2557 (11 มกราคม 2561)

ดาวน์โหลด ใบสมัครหอพักวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (11 มกราคม 2561)

วิทยาลัยการอาชีพจอมเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (11 มกราคม 2561)

ทดสอบการเพิ่มข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ (11 มกราคม 2561)

แบบฟอร์มประวัตินักเรียนรุ่นที่16 ปี2556 (10 พฤศจิกายน 2558)

แบบฟอร์มบันทึกข้อความแก้ 0 และมส. (16 ตุลาคม 2557)

นักศึกษาที่ยังไม่มีการปรับปรุง resume ในเว็บไซต์ www.v-cop.net | วันที่รายงาน 15 กันยายน 2557 (15 กันยายน 2557)

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขร. (8 กันยายน 2557)

นักศึกษาที่ยังไม่มีการปรับปรุง resume ในเว็บไซต์ www.v-cop.net | วันที่รายงาน 1 กันยายน 2557 (1 กันยายน 2557)

แบบสำรวจการเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net/jobs) (20 สิงหาคม 2557)

รายชื่อนักเรียนนักศึกษา และ รหัสผ่าน ในการกรอกข้อมูล resume ที่เว็บไซต์ www.v-cop.net (14 สิงหาคม 2557)

นักศึกษาที่ยังไม่มีการปรับปรุง resume ในเว็บไซต์ www.v-cop.net | วันที่รายงาน 2014-08-14 (14 สิงหาคม 2557)

นักศึกษาที่ยังไม่มีการปรับปรุง resume หรือข้อมูลการติดต่อไม่สมบูรณ์ | วันที่รายงาน 2014-08-04 (4 สิงหาคม 2557)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขางานการท่องเที่ยว 1 อัตรา รับสมัคร 13-17 ต.ค. 2557 (11 มกราคม 2561)

ขยายเวลาการรับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขางานการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา (11 มกราคม 2561)

ร่างขอบเขตของงาน (TERM OF REFERENCE : TOR) โครงการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (11 มกราคม 2561)

ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดประกอบได้กำลังไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ๒๕๕๘ (11 มกราคม 2561)

ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ๒๕๕๘ (11 มกราคม 2561)

ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ฉบับร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเครื่องกลแบบถอดประกอบ (11 มกราคม 2561)

(ฉบับใหม่) ร่าง tor อาคารอเนกประสงคืวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (11 มกราคม 2561)

ประกาศสอบราคา ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดประกอบได้กำลังไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 ชุด (11 มกราคม 2561)

ประกาศสอบราคา ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน จำนวน 1 ชุด (11 มกราคม 2561)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทาง (11 มกราคม 2561)

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (11 มกราคม 2561)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดประกอบได้กำลังไม่น้อยกว่า 300 วัตต (11 มกราคม 2561)

ประกาศผลการพิจารณาซองสอบราคาครุภัณฑ์ ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน จำนวน 1 ชุด (11 มกราคม 2561)

 

 

รายงานการประชุม ตารางเรียนตารางสอน
งานสารบรรณ ตรวจสอบผลการเรียน บุคลากร
ฟังเพลงออนไลน์กับวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ บริการถามตอบออนไลน์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร lms
ประกันคุณภาพ ยืม-คืนหนังสือห้องสมุด
 

...ระกันคุณภาพออนไลน์ ...

  ...นะนำ เว็บไซต์ ครูผู้สอน...
ชื่อ-นามสกุล : นางพิมพ์นิภา จันทรานาค
Error loading character set utf8: check detail error!