TH | EN | CN

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขางานการท่องเที่ยว 1 อัตรา รับสมัคร 13-17 ต.ค. 2557 

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขางานการท่องเที่ยว  จำนวน  1  อัตรา

อัตราค่าจ้าง                     รายเดือน ๆ ละ 9,590 บาท

คุณวุฒิ และเงื่อนไขการจ้าง    ปริญญาตรี สาขาการจัดการการท่องเที่ยว  / การท่องเที่ยวและการโรงแรม / อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.  เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป  

2.  มีวุฒิครูหรือวุฒิทางการศึกษา ตามที่สำนักงานคุรุสภากำหนด หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าอยู่ระหว่างศึกษาวิชาชีพครู

3.  มีคุณสมบัติทั่วไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนอนุโลม

4.  มีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องใช้ในการยื่นใบสมัคร

1.      รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา และถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

2.      หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือหลักฐานที่จบการศึกษา

3.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

4.      หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

5.      เอกสารรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

6.      ใบรับรองแพทย์

7.      ใบประกอบวิชาชีพครู หนังสือแสดงการขอใบประกอบวิชาชีพครู หรืออยู่ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ถ้ามี)

8.      หลักฐานเอกสารต่างๆ ถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุด

                                                                       

กำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบ

1.  รับสมัครตั้งแต่วันที่  13  ตุลาคม  –  17  ตุลาคม 2557 

2.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ  วันที่  20 ตุลาคม  2557 ทางเว็บไซด์ www.cicec.ac.th  หรือสอบถามโทร. 0 5334 1872

3.  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันที่  21  ตุลาคม  2557

4.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่  22  ตุลาคม  2557

 

ค่าธรรมเนียมในการสอบ  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ต้องชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 30 บาท

 

สถานที่รับสมัคร การสอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ อาคาร ๑๒ ปี รวมใจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่    ตั้งแต่วันที่ 13  ตุลาคม  –  17  ตุลาคม 2557   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0 5334 1872เขียนโดย : นางสาวปิณฑิรา  แตงดี
เมื่อ : วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 02:58 น.
คลิกอ่าน : 920 คน

**หากหน่วยงานใดต้องการลงข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้โดยการติดต่อ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนและ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Bookmark and Share