Posted on 27-November-2017 21:57 PM
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ในงานรวมพลังเทคโนโลยี 4.0 ณ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 ชิ้น ได้รับรางวัล จำนวน 3 ชิ้น ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อุปกรณ์ถอดและประกอบดรัมเบรก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ แคลมป์ยกแผ่นเหล็ก แผ่นไม้อัด และกระจก รางวัลชมเชย ได้แก่ อุปกรณ์ช่วยจับดิ่งเสาไฟฟ้า และแอพลิเคชั่นสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง