ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ)


ชนิดของข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย

ข้อมูลหลักสูตรและการสอน

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด/ข้อมูลพื้นฐานในการบริการจัดการและตัดสินใจ MIS

คู่มือ จัดการระบบ
ค้นหาสารสนเทศ
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร/สารสนเทศ กลุ่มของสารสนเทศ อ่าน
560041 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๔
อัพเดท : นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 18:17 น.
ข้อมูลบุคลากร
224
560040 นักเรียน - นักศีกษา พ.ศ.๒๕๕๔
สรุป ข้อมูลนักเรียน - นักศีกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 18:15 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
222
560038 จำนวนนักเรียนที่มารายงานตัวปีการศึกษา ๒๕๕๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕
อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 18:01 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
204
560037 สรุปตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ปีการศึกษา 2550 - 2551
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 17:55 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
215
560036 สรุปยอดจำนวนนักเรียน มกราคม ๒๕๕๕
รายงานข้อมูลสรุปยอดจำนวนนักเรียน (ปวช) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๕ อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 17:47 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
219
560035 ข้อมูลสรุปยอดจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
ข้อมูลสรุปยอดจำนวนนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 17:43 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
200
560034 หลักสูตรและการสอน พ.ศ.๒๕๕๔
สรุป ข้อมูลพื้นฐานด้านหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๔๔๔ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 17:17 น.
ข้อมูลหลักสูตรและการสอน
299
560033 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พ.ศ.๒๕๕๔
สรุป ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 17:15 น.
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
231
560032 สถานประกอบการ พ.ศ.๒๕๕๓
สรุป ข้อมูลสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ อัพเดท : นายประเสริฐ  จิตสุข เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 17:05 น.
ข้อมูลสถานประกอบการ
244
560031 อาคารสถานที่ พ.ศ.๒๕๕๓
สรุป ข้อมูลอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ อัพเดท : วิทยา  ภิญโญฤทธิ์ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 17:04 น.
ข้อมูลอาคารสถานที่
189
560022 ครุภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๒
สรุป ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ อัพเดท : นางสาวณัฐฐินันท์ คำวัน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 17:03 น.
ข้อมูลครุภัณฑ์
256
560030 ครุภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๓
สรุป ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ อัพเดท : นางสาวณัฐฐินันท์ คำวัน เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 17:01 น.
ข้อมูลครุภัณฑ์
189
560029 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
สรุป ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ อัพเดท : นางจรรยา  แก้วมณี เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 17:00 น.
ข้อมูลงบประมาณ
303
560028 บุคลากร พ.ศ.๒๕๕๓
สรุป ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ อัพเดท : นางสาวกฤษณา  มหาวัง เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 16:59 น.
ข้อมูลบุคลากร
225
560027 นักเรียน - นักศีกษา พ.ศ.๒๕๕๓
สรุป ข้อมูลนักเรียน - นักศีกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 16:57 น.
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
203
560026 หลักสูตรและการสอน พ.ศ.๒๕๕๓
สรุป ข้อมูลพื้นฐานด้านหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๔๔๓ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 16:55 น.
ข้อมูลหลักสูตรและการสอน
211
560025 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พ.ศ.๒๕๕๓
สรุป ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 16:54 น.
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
229
560024 สถานประกอบการ พ.ศ.๒๕๕๒
สรุป ข้อมูลสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ อัพเดท : นายประเสริฐ  จิตสุข เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 16:53 น.
ข้อมูลสถานประกอบการ
409
560023 อาคารสถานที่ พ.ศ.๒๕๕๒
สรุป ข้อมูลอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ อัพเดท : วิทยา  ภิญโญฤทธิ์ เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 16:51 น.
ข้อมูลอาคารสถานที่
181
560021 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
สรุป ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ อัพเดท : นางจรรยา  แก้วมณี เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 16:49 น.
ข้อมูลงบประมาณ
288

กำลังแสดงหน้าที่ 5/6
1 2 3 4 5 6

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง @ 2554

619 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 Email : info@cicec.ac.th