630087

วันที่ 16 กันยายน 2562 การประกวดแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 16-September-2020 20:01 PM

รายละเอียด

630086

วันที่ 12-13 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted on 16-September-2020 19:53 PM

รายละเอียด

630085

วันที่ 12 กันยายน 2563 บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 13-September-2020 18:07 PM

รายละเอียด

630084

วันที่ 11 กันยายน 2563 กิจกรรมเกียรติมอบรางวัลแผนธุรกิจที่การคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 13-September-2020 18:05 PM

รายละเอียด

630083

วันที่ 11-16 กันยายน 2563 โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0

Posted on 13-September-2020 18:01 PM

รายละเอียด

630082

วันที่ 9 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะชุมชน

Posted on 13-September-2020 17:58 PM

รายละเอียด

630081

วันที่ 9 กันยายน 2563 โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพและการแพทย์

Posted on 13-September-2020 17:55 PM

รายละเอียด

630080

วันที่ 9 กันยายน 2563 โครงการอบรมภาวะผู้นำ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Posted on 13-September-2020 17:53 PM

รายละเอียด

630079

3 กันยายน 2563 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ตามนโยบายความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Posted on 13-September-2020 17:48 PM

รายละเอียด

630078

วันที่ 3 กันยายน 2563

Posted on 13-September-2020 17:46 PM

รายละเอียด

630077

วันที่ 2 กันยายน 2563 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย

Posted on 13-September-2020 17:42 PM

รายละเอียด

630076

วันที่ 2 กันยายน 2563 การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2563

Posted on 13-September-2020 17:36 PM

รายละเอียด

630075

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ยินดีต้อนรับ นายมิตรจิตร ทะโรงอาด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ในโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยกา

Posted on 13-September-2020 17:31 PM

รายละเอียด

630074

วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการใช้งานและซ่อมบำรุงแขนกลสำหรับงานอุตสาหกรรม สำหรับครูอุตสาหกรรม

Posted on 13-September-2020 17:27 PM

รายละเอียด

630073

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ให้การต้อนรับ นายสกุลชัย ลัพกิตโร ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและรายงานผล สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

Posted on 28-August-2020 10:50 AM

รายละเอียด

630072

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ดำเนินโครงการอบรมสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 28-August-2020 10:43 AM

รายละเอียด

630071

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 การแสดงหลีดมือเพลงมาร์ชวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และระบำสี่ภาค ในงาน "สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ของดีอำเภอจ๋อมตอง" ประจำปี 256

Posted on 28-August-2020 10:38 AM

รายละเอียด

630070

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมการจัดนิทรรศการงาน "สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ของดีอำเภอจ๋อมตอง"

Posted on 28-August-2020 10:31 AM

รายละเอียด

630069

Posted on 28-August-2020 10:29 AM

รายละเอียด

630068

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู วิทยาลัยการอาชีพจอมทองเข้าร่วมงานมุทิตาจิต

Posted on 28-August-2020 10:17 AM

รายละเอียด