620094

16-09-2562 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค

Posted on 26-September-2019 11:36 AM

รายละเอียด

620093

05-09-2562 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียน หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Posted on 26-September-2019 11:33 AM

รายละเอียด

620092

02-09-2562 โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 26-September-2019 11:33 AM

รายละเอียด

620091

04-09-2562 การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Posted on 26-September-2019 11:27 AM

รายละเอียด

620090

30-08-2562 แสดงความยินดีกับนายวัตพล ทะวงค์ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

Posted on 26-September-2019 11:24 AM

รายละเอียด

620089

21-08-2562 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้

Posted on 26-September-2019 11:23 AM

รายละเอียด

620088

14-08-2562 โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 2 สี

Posted on 27-August-2019 15:46 PM

รายละเอียด

620087

14-08-2562 เลือกตั้งนายก อวท. ปี 2563

Posted on 19-August-2019 09:33 AM

รายละเอียด

620086

12-08-2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ ร.9

Posted on 19-August-2019 09:32 AM

รายละเอียด

620085

08-08-2562 อบรมการเขียนแผนธุรกิจ

Posted on 19-August-2019 09:32 AM

รายละเอียด

620084

07-08-2562 ถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน

Posted on 09-August-2019 16:15 PM

รายละเอียด

620083

02-08-2562 งานประชุม อาชีวศึกษาอาเซียน

Posted on 09-August-2019 16:17 PM

รายละเอียด

620082

28-07-2562 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Posted on 09-August-2019 16:17 PM

รายละเอียด

620081

27-07-2562 แผนกวิชาการท่องเที่ยวดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมัคคุเทศก์

Posted on 09-August-2019 16:18 PM

รายละเอียด

620080

26-070-2562 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

Posted on 09-August-2019 16:19 PM

รายละเอียด

620079

28-07-2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Posted on 09-August-2019 16:19 PM

รายละเอียด

620078

26-07-2562 พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

Posted on 09-August-2019 16:20 PM

รายละเอียด

620077

24-07-2562 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.10

Posted on 14-August-2019 11:30 AM

รายละเอียด

620076

24-0072562 สาขาวิชาการบัญชี ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 09-August-2019 16:21 PM

รายละเอียด

620075

24-07-2562 วันภาษาไทยแห่งชาติและรำลึกสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 09-August-2019 16:22 PM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm