600048

โครงการ ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

Posted on 14-June-2017 13:27 PM

รายละเอียด

600047

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0)

Posted on 14-June-2017 13:18 PM

รายละเอียด

600046

พิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำและสมโภชพระทักขิณโมลีธาตุ

Posted on 06-June-2017 13:53 PM

รายละเอียด

600045

"อาคารสิริมังคลานุสรณ์" หมายความว่า เพื่อความเป็นสิริมงคล

Posted on 06-June-2017 13:50 PM

รายละเอียด

600044

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT)

Posted on 06-June-2017 13:48 PM

รายละเอียด

600043

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม

Posted on 01-June-2017 00:20 AM

รายละเอียด

600042

โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านงานเคาะตัวถังและพ่นสีรถยนต์จากผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทนิปปอนเพนต์ (Nippon Paint)

Posted on 28-May-2017 23:56 PM

รายละเอียด

600041

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Posted on 28-May-2017 23:52 PM

รายละเอียด

600040

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา (Big Cleaning Day)

Posted on 28-May-2017 23:47 PM

รายละเอียด

600039

โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ

Posted on 28-May-2017 23:44 PM

รายละเอียด

600038

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา

Posted on 28-May-2017 23:40 PM

รายละเอียด

600037

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมประจำปีการศึกษา 2560

Posted on 17-May-2017 09:58 AM

รายละเอียด

600036

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560

Posted on 11-May-2017 15:27 PM

รายละเอียด

600035

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

Posted on 11-May-2017 15:23 PM

รายละเอียด

600034

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 2 พฤษภาคม 2560

Posted on 11-May-2017 15:20 PM

รายละเอียด

600033

บุคลากร วท.เวียงป่าเป้า ศึกษาดูงาน วก.จอมทอง

Posted on 11-May-2017 15:18 PM

รายละเอียด

600032

โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครู รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. - 4 พ.ค. 60

Posted on 11-May-2017 15:14 PM

รายละเอียด

600031

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

Posted on 11-May-2017 15:10 PM

รายละเอียด

600030

โครงการอาชีวพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง จังหวัเชียงใหม่

Posted on 11-May-2017 15:07 PM

รายละเอียด

600029

โครงการ เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ

Posted on 11-May-2017 15:04 PM

รายละเอียด