610014

13-01-2561 วันเด็กแห่งชาติ

Posted on 17-January-2018 10:38 AM

รายละเอียด

610013

11-01-2561 รับนักเรียนใหม่ รอบโควต้า

Posted on 17-January-2018 10:38 AM

รายละเอียด

610012

09-01-25610 บริษัทเอส แอนด์ พี แนะแนวการฝึกงาน

Posted on 11-January-2018 14:35 PM

รายละเอียด

610011

10-01-2561 ออกกำลังกายวันพุธ

Posted on 25-January-2018 21:49 PM

รายละเอียด

610010

3-7 มกราคม 2561 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์

Posted on 11-January-2018 01:03 AM

รายละเอียด

610009

5-7 มกราคม 2561 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี

Posted on 09-January-2018 21:16 PM

รายละเอียด

610008

29-12-2560 เยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา วท.เชียงใหม่

Posted on 09-January-2018 21:14 PM

รายละเอียด

610007

27-12-2560 พิธีเปิดโครงการ To Be Number one

Posted on 09-January-2018 21:12 PM

รายละเอียด

610006

18-22 ธันวาคม 2560 ประชุม อวท. ระดับภาคเหนือ

Posted on 09-January-2018 21:11 PM

รายละเอียด

610005

31-12-2560 ต้อนรับรองเลขาธิการ สอศ.

Posted on 09-January-2018 21:11 PM

รายละเอียด

610004

29-12-2560 ประธาน อศจ. เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ

Posted on 09-January-2018 21:10 PM

รายละเอียด

610002

27-12-2560 ทำบุญวันปีใหม่ 2561

Posted on 09-January-2018 15:34 PM

รายละเอียด

610001

28-12-2560 เปิดศูนย์อาชีวะอาสา

Posted on 09-January-2018 01:07 AM

รายละเอียด

600160

22-12-2560 กิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะรักษาสิ่งแวดล้อม

Posted on 22-December-2017 23:46 PM

รายละเอียด

600159

22-12-2560 กิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะรักษาสิ่งแวดล้อม

Posted on 22-December-2017 23:45 PM

รายละเอียด

600158

21-12-2560 เตรียมความพร้อมโครงการอาชีวะอาสา

Posted on 22-December-2017 23:44 PM

รายละเอียด

600157

20-12-2560 โครงการขับขี่ปลอดภัย

Posted on 22-December-2017 23:43 PM

รายละเอียด

600156

20-12-2560 โครงการออกกำลังกายทุกวันพุธ

Posted on 22-December-2017 23:39 PM

รายละเอียด

600155

16-12-2560 การสอบ V-NET

Posted on 22-December-2017 23:38 PM

รายละเอียด

600154

4-13 ธันวาคม 2560 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ

Posted on 22-December-2017 23:37 PM

รายละเอียด