630067

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 การจัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Posted on 28-August-2020 10:12 AM

รายละเอียด

630066

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ประเมินแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

Posted on 28-August-2020 10:08 AM

รายละเอียด

630065

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำหลักสูตรทักษะอาชีพ โรงเรียนพื้นที่นำร่องนวัตกรรมการศึกษา

Posted on 28-August-2020 10:01 AM

รายละเอียด

630064

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ชมรมวิชาชีพการบัญชี ดำเนินโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้

Posted on 28-August-2020 09:56 AM

รายละเอียด

630063

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

Posted on 28-August-2020 09:52 AM

รายละเอียด

630062

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

Posted on 28-August-2020 09:48 AM

รายละเอียด

630061

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 กองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดดอยแก้ว

Posted on 28-August-2020 09:43 AM

รายละเอียด

630060

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

Posted on 13-August-2020 11:48 AM

รายละเอียด

630059

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563

Posted on 13-August-2020 11:44 AM

รายละเอียด

630058

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีแขนกลอุตสาหกรรมในการสอนผ่านรูปแบบสะเต็มศึกษา

Posted on 13-August-2020 11:37 AM

รายละเอียด

630057

รางวัลระดับ เหรียญเงิน เรื่อง แอพพลิเคชั่น CICEC ประชาสัมพันธ์

Posted on 13-August-2020 11:32 AM

รายละเอียด

630056

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 พระเดชพระคุณพระเทพมงคลโมลี เจ้าอาวาสวัดล้านนาญาณสังวราราม มอบประกาศเกียรติคุณแก่วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 13-August-2020 11:24 AM

รายละเอียด

630055

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน

Posted on 13-August-2020 11:20 AM

รายละเอียด

630054

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 โครงการพัฒนาและจัดทำแผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 13-August-2020 11:16 AM

รายละเอียด

630053

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ดำเนินโครงการยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การนิเทศติดตามการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 13-August-2020 11:14 AM

รายละเอียด

630052

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 25

Posted on 13-August-2020 11:10 AM

รายละเอียด

630051

4-5 สิงหาคม 2563 การฝึกอบรมงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และติดตั้งจานดาวเทียม

Posted on 07-August-2020 15:40 PM

รายละเอียด

630050

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 โครงการ Green New Tree Earth Friendly Product

Posted on 07-August-2020 15:32 PM

รายละเอียด

630049

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 โครงการพัฒนาองค์ความรู้การใช้ภาษาต่างประเทศ ในการประกอบอาชีพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 07-August-2020 15:30 PM

รายละเอียด

630048

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted on 07-August-2020 15:28 PM

รายละเอียด