600040

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา (Big Cleaning Day)

Posted on 28-May-2017 23:47 PM

รายละเอียด

600039

โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ

Posted on 28-May-2017 23:44 PM

รายละเอียด

600038

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา

Posted on 28-May-2017 23:40 PM

รายละเอียด

600037

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมประจำปีการศึกษา 2560

Posted on 17-May-2017 09:58 AM

รายละเอียด

600036

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560

Posted on 11-May-2017 15:27 PM

รายละเอียด

600035

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

Posted on 11-May-2017 15:23 PM

รายละเอียด

600034

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 2 พฤษภาคม 2560

Posted on 11-May-2017 15:20 PM

รายละเอียด

600033

บุคลากร วท.เวียงป่าเป้า ศึกษาดูงาน วก.จอมทอง

Posted on 11-May-2017 15:18 PM

รายละเอียด

600032

โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครู รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. - 4 พ.ค. 60

Posted on 11-May-2017 15:14 PM

รายละเอียด

600031

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

Posted on 11-May-2017 15:10 PM

รายละเอียด

600030

โครงการอาชีวพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง จังหวัเชียงใหม่

Posted on 11-May-2017 15:07 PM

รายละเอียด

600029

โครงการ เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ

Posted on 11-May-2017 15:04 PM

รายละเอียด

600028

สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2560

Posted on 13-April-2017 11:15 AM

รายละเอียด

600027

โครงการอาชีวะอาสารณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560

Posted on 11-April-2017 15:08 PM

รายละเอียด

600026

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์

Posted on 11-April-2017 15:06 PM

รายละเอียด

600025

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาลัย ฯ

Posted on 11-April-2017 15:05 PM

รายละเอียด

600024

งานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๙ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Posted on 05-April-2017 23:58 PM

รายละเอียด

600023

โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560

Posted on 05-April-2017 22:31 PM

รายละเอียด

600022

โครงการฝึกอบรมอาชีพ งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Posted on 05-April-2017 22:28 PM

รายละเอียด

600021

โครงการนิเทศส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยของครู

Posted on 05-April-2017 22:24 PM

รายละเอียด