640030

Posted on 24-February-2021 13:14 PM

รายละเอียด

640029

Posted on 24-February-2021 13:11 PM

รายละเอียด

640028

Posted on 24-February-2021 13:08 PM

รายละเอียด

640027

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ฝึกภาคสนามแบบออนไลน์

Posted on 24-February-2021 09:38 AM

รายละเอียด

640026

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ดูงานเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปลากัดสวยงาม รวมไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร รวมไปถึงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

Posted on 24-February-2021 09:37 AM

รายละเอียด

640025

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

Posted on 24-February-2021 09:36 AM

รายละเอียด

640024

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมทางไกลผ่าน Video Conference เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการศึกษาวิจัยค่าใช้จ่ายรายหัว

Posted on 24-February-2021 09:35 AM

รายละเอียด

640023

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 การจัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ครั้งที่ 1/2564

Posted on 17-February-2021 13:11 PM

รายละเอียด

640022

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมพิธีบวงสรวงพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

Posted on 17-February-2021 13:04 PM

รายละเอียด

640021

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

Posted on 16-February-2021 13:48 PM

รายละเอียด

640020

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมตลาดนัด CICEC

Posted on 16-February-2021 13:42 PM

รายละเอียด

640019

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564การประเมินผลสัมฤทธิการปฎิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Posted on 16-February-2021 13:39 PM

รายละเอียด

640018

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 กองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ จัดกิจกรรมการเดินทางไกล

Posted on 16-February-2021 13:36 PM

รายละเอียด

640017

Posted on 16-February-2021 13:35 PM

รายละเอียด

640016

Posted on 16-February-2021 13:33 PM

รายละเอียด

640015

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 การศึกษาในรูปแบบความร่วมมือระหว่างอุดมศึกษาอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรม

Posted on 16-February-2021 13:29 PM

รายละเอียด

640014

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมออนไลน์ โครงการกองทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

Posted on 16-February-2021 13:26 PM

รายละเอียด

640013

วันที่ 29 มกราคม 2564 ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาห้องเรียนอาชีพร่

Posted on 16-February-2021 13:22 PM

รายละเอียด

640012

วันที่ 30 มกราคม 2564 พิธีเปิดงานวันดอกไม้บานที่เกษตรสันป่าตอง Open House @KasetSanpatong

Posted on 16-February-2021 13:20 PM

รายละเอียด

640011

วันที่ 21 มกราคม 2563 กิจกรรมขับเคลื่อนและส่งเสริมวิทยาลัยการอาชีพจอมทองให้จัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษาไตรภาคี

Posted on 16-February-2021 13:18 PM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm