580069

โครงการ อาชีวะอาสา ตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัย 2559 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 29-December-2015 11:35 AM

รายละเอียด

580068

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และ Marry X mas 2016

Posted on 28-December-2015 11:26 AM

รายละเอียด

580067

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากร

Posted on 25-December-2015 12:54 PM

รายละเอียด

580066

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการร่วมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

Posted on 24-December-2015 14:11 PM

รายละเอียด

580065

กีฬาสี ภายในต้านภัยยาเสพติด เหลือ แสด เกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2558

Posted on 23-December-2015 18:34 PM

รายละเอียด

580064

พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

Posted on 17-December-2015 17:23 PM

รายละเอียด

580063

กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ภายใต้แนวคิด

Posted on 16-December-2015 09:50 AM

รายละเอียด

580062

BIKE FOR DAD ประจำปี 2558

Posted on 11-December-2015 11:52 AM

รายละเอียด

580061

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558

Posted on 07-December-2015 22:49 PM

รายละเอียด

580060

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2558 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 04-December-2015 21:54 PM

รายละเอียด

580059

การป้องกันการติดเชื้อ HIV

Posted on 27-November-2015 15:23 PM

รายละเอียด

580058

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

Posted on 27-November-2015 10:47 AM

รายละเอียด

580057

กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558

Posted on 25-November-2015 10:17 AM

รายละเอียด

580056

กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหาธีรราชเจ้าพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Posted on 25-November-2015 09:25 AM

รายละเอียด

580055

วันปิยมหาราช 23 ต.ค.2558

Posted on 30-October-2015 23:49 PM

รายละเอียด

580054

โครงการทวิศึกษาโรงเรียนมัธยมในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ

Posted on 30-October-2015 23:41 PM

รายละเอียด

580053

MOU ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ กับโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

Posted on 30-October-2015 23:30 PM

รายละเอียด

580052

สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สอนบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนการสอน

Posted on 30-October-2015 23:15 PM

รายละเอียด

580051

โครงการ พัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาและสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล

Posted on 13-October-2015 15:18 PM

รายละเอียด

580050

อบรมและพัฒนาระบบพัฒนาผู้เรียนให้กับครูที่ปรึกษา

Posted on 23-September-2015 09:08 AM

รายละเอียด