580029

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางอรัญญา กิมภิระ และรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรฯ

Posted on 19-June-2015 08:58 AM

รายละเอียด

580028

โครงการจัดการเรียน การสอนวิชาชีพร่วมกันระหว่างสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและโรงเรียนมัธยมในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ

Posted on 10-June-2015 09:34 AM

รายละเอียด

580027

การพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ

Posted on 06-June-2015 17:06 PM

รายละเอียด

580026

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center พิธีลงนามและอบรมช่างชุมชนก่อนการออกหน่วยบริการฯ

Posted on 25-May-2015 23:19 PM

รายละเอียด

580025

ประชุมวางแผน

Posted on 25-May-2015 23:13 PM

รายละเอียด

580024

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Posted on 15-May-2015 12:57 PM

รายละเอียด

580023

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรในและต่างประเทศ

Posted on 06-May-2015 13:25 PM

รายละเอียด

580022

นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์

Posted on 16-April-2015 15:16 PM

รายละเอียด

580021

ร่วมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง เมษายน 2558

Posted on 10-April-2015 10:20 AM

รายละเอียด

580020

วิทลัยการอาชีพท่าแซะ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบดูแลนักเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 10-April-2015 10:18 AM

รายละเอียด

580019

ตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัย ฟรี

Posted on 09-April-2015 11:35 AM

รายละเอียด

580018

ประกันคุณภาพการศึกษา

Posted on 03-April-2015 09:35 AM

รายละเอียด

580017

บรรยากาศ วันรับลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted on 23-March-2015 09:09 AM

รายละเอียด

580016

พิธีรับประกาศนียบัตรสำหรับ นักเรียน ปวช.3 และ ปวส.2

Posted on 10-March-2015 17:36 PM

รายละเอียด

580015

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Posted on 09-March-2015 14:39 PM

รายละเอียด

580014

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

Posted on 22-February-2015 11:06 AM

รายละเอียด

580013

การอาชีพจอมทองปริทรรศน์ Chomthong Vocationnal Open House 2015

Posted on 18-February-2015 14:16 PM

รายละเอียด

580012

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ 114 ปี๋ ของดีเมืองจ๋อมตอง

Posted on 17-February-2015 11:21 AM

รายละเอียด

580011

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557

Posted on 17-February-2015 11:13 AM

รายละเอียด

580010

กีฬาฟุตบอลชาย 7 คน ของงชมรมวิชาชีพช่างยนต์

Posted on 06-February-2015 16:17 PM

รายละเอียด