620041

03-05-2562 ครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

Posted on 08-May-2019 14:05 PM

รายละเอียด

620040

30-04-2562 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อเร่งรัดความสำเร็จ

Posted on 08-May-2019 14:03 PM

รายละเอียด

620039

23-04-2562 นิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Posted on 08-May-2019 13:43 PM

รายละเอียด

620038

17-04-2562 พิธีสระเกล้าดำหัว

Posted on 08-May-2019 13:47 PM

รายละเอียด

620037

08-05-2562 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Posted on 08-May-2019 13:59 PM

รายละเอียด

620036

03-04-2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์

Posted on 08-May-2019 11:34 AM

รายละเอียด

620035

11-04-2562 โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

Posted on 08-May-2019 11:45 AM

รายละเอียด

620034

11-04-2562 พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร

Posted on 08-May-2019 11:41 AM

รายละเอียด

620033

31-03-2562 โครงการอาชีวะอาสา เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ

Posted on 02-April-2019 10:11 AM

รายละเอียด

620032

25-03-2562 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center

Posted on 02-April-2019 10:06 AM

รายละเอียด

620031

19-03-2562 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น

Posted on 25-March-2019 11:14 AM

รายละเอียด

620030

21-02-2562 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักเรียนนักศึกษา หลังออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

Posted on 22-March-2019 17:42 PM

รายละเอียด

620029

22-03-2562 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กระบวนการ PLC

Posted on 22-March-2019 17:41 PM

รายละเอียด

620028

20-03-2562 กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในของ บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 25-March-2019 12:51 PM

รายละเอียด

620027

28-02-2562 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Posted on 22-March-2019 17:36 PM

รายละเอียด

620026

20-02-2562 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและแนะแนวการศึกษา

Posted on 22-March-2019 16:56 PM

รายละเอียด

620025

15-03-2562 รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา 

Posted on 20-March-2019 08:51 AM

รายละเอียด

620024

15-03-2562 ร่วมรณรงค์ให้คนไทย พร้อมใจกันไปเลือกตั้ง

Posted on 22-March-2019 15:12 PM

รายละเอียด

620023

12-03-256 2รับรายงานตัวรอบปกติ (รอบที่1) นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 12-March-2019 15:35 PM

รายละเอียด

620022

09-03-2562 โครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔

Posted on 12-March-2019 15:35 PM

รายละเอียด