580064

พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

Posted on 17-December-2015 17:23 PM

รายละเอียด

580063

กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ภายใต้แนวคิด

Posted on 16-December-2015 09:50 AM

รายละเอียด

580062

BIKE FOR DAD ประจำปี 2558

Posted on 11-December-2015 11:52 AM

รายละเอียด

580061

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558

Posted on 07-December-2015 22:49 PM

รายละเอียด

580060

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2558 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 04-December-2015 21:54 PM

รายละเอียด

580059

การป้องกันการติดเชื้อ HIV

Posted on 27-November-2015 15:23 PM

รายละเอียด

580058

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

Posted on 27-November-2015 10:47 AM

รายละเอียด

580057

กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558

Posted on 25-November-2015 10:17 AM

รายละเอียด

580056

กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหาธีรราชเจ้าพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Posted on 25-November-2015 09:25 AM

รายละเอียด

580055

วันปิยมหาราช 23 ต.ค.2558

Posted on 30-October-2015 23:49 PM

รายละเอียด

580054

โครงการทวิศึกษาโรงเรียนมัธยมในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ

Posted on 30-October-2015 23:41 PM

รายละเอียด

580053

MOU ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ กับโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

Posted on 30-October-2015 23:30 PM

รายละเอียด

580052

สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สอนบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนการสอน

Posted on 30-October-2015 23:15 PM

รายละเอียด

580051

โครงการ พัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาและสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล

Posted on 13-October-2015 15:18 PM

รายละเอียด

580050

อบรมและพัฒนาระบบพัฒนาผู้เรียนให้กับครูที่ปรึกษา

Posted on 23-September-2015 09:08 AM

รายละเอียด

580049

เลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Posted on 18-September-2015 00:05 AM

รายละเอียด

580048

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้ส่งตัวแทน ครูธงชัย ทองเสวก เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินกีฬามวยไทยสมัครเล่นระดับชาติ ครั้งที่ 10 เมืองแคนเกมส์ฯ

Posted on 14-September-2015 15:35 PM

รายละเอียด

580047

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา คณะผู้บริหาร ครู ร่วมกับบริษัท Exeltis จัดอบรมให้กับครูฯ

Posted on 27-August-2015 16:10 PM

รายละเอียด

580046

โครงปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ

Posted on 22-August-2015 12:10 PM

รายละเอียด

580045

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครูฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการ วัยใส ไม่ท้องฯ

Posted on 19-August-2015 15:09 PM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong