570070

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดทำโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฎิบัติงานฯ

Posted on 08-September-2014 10:49 AM

รายละเอียด

570069

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะฯ

Posted on 03-September-2014 16:18 PM

รายละเอียด

570068

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียนหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2557

Posted on 29-August-2014 16:21 PM

รายละเอียด

570067

นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินฯ

Posted on 29-August-2014 12:11 PM

รายละเอียด

570066

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับงานจราจรสถานีตำรวจอำเภอจอมทอง และหน่วยงานสาธารณะสุขอำเภอจอมทอง ได้จัดกิจกรรมการอบรมเยาวชนในสถานศึกษา ฯ

Posted on 29-August-2014 10:10 AM

รายละเอียด

570065

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้กิจกรรมการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Posted on 29-August-2014 09:52 AM

รายละเอียด

570064

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดโครงการทัษนศึกษาดูงานที่ในส่วนของจังหวัดลำพูนฯ

Posted on 28-August-2014 12:08 PM

รายละเอียด

570063

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดโครงการทัษนศึกษาดูงานที่ในส่วนของจังหวัดลำปางฯ

Posted on 28-August-2014 11:43 AM

รายละเอียด

570062

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ฯ

Posted on 28-August-2014 10:06 AM

รายละเอียด

570061

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดอบรมในเรื่องการจำนอง การคำ้ประกัน ให้กับนักเรียนฯ

Posted on 26-August-2014 09:04 AM

รายละเอียด

570060

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 6 คน ต้านภัยยาเสพติด ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ้ง

Posted on 18-August-2014 11:29 AM

รายละเอียด

570059

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รับมอบสื่อการเรียน การสอน จากบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และบริษัท นัติมอเตอร์จอมทอง จำกัด

Posted on 14-August-2014 00:35 AM

รายละเอียด

570058

โครงอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ

Posted on 13-August-2014 16:20 PM

รายละเอียด

570057

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด

Posted on 13-August-2014 10:13 AM

รายละเอียด

570056

12 สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติประจำปี 2557

Posted on 13-August-2014 09:52 AM

รายละเอียด

570055

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดงานวันแม่แห่งชาติ 2557 และงานวันอาเซียนฯ

Posted on 08-August-2014 15:06 PM

รายละเอียด

570054

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดตั้งชมรม STOP TEEN MOM และร่วมกันจัดกิจกรรม

Posted on 07-August-2014 09:20 AM

รายละเอียด

570053

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ยินดีต้อนรับ หน่วยศึกษานิเทศก์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Posted on 06-August-2014 14:36 PM

รายละเอียด

570052

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดโครงการฝึกวิชาชีพเพื่อสร้างอาชีพชุมชน กิจกรรมเห็ดถุงพลาสติก

Posted on 04-August-2014 16:01 PM

รายละเอียด

570051

วิิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง ได้จัดโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

Posted on 29-July-2014 14:36 PM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm