620048

10-052562 โครงการสองล้อสร้างฝันปั่นเพื่อน้องผู้ยากไร้ ประจำปี 2562

Posted on 24-May-2019 14:09 PM

รายละเอียด

620047

09-05-2562 โครงการอบรมศาสตร์พระราชาสู่คุณธรรมอัตลักษณ์สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 24-May-2019 14:08 PM

รายละเอียด

620046

09-05-2562 โครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 24-May-2019 14:07 PM

รายละเอียด

620045

08-05-2562 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Posted on 24-May-2019 14:04 PM

รายละเอียด

620044

06-05-2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Posted on 08-May-2019 11:36 AM

รายละเอียด

620043

04-05-2562 พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Posted on 08-May-2019 14:00 PM

รายละเอียด

620042

07-05-2562 ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษกฯ

Posted on 08-May-2019 14:00 PM

รายละเอียด

620041

03-05-2562 ครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

Posted on 08-May-2019 14:05 PM

รายละเอียด

620040

30-04-2562 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อเร่งรัดความสำเร็จ

Posted on 08-May-2019 14:03 PM

รายละเอียด

620039

23-04-2562 นิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Posted on 08-May-2019 13:43 PM

รายละเอียด

620038

17-04-2562 พิธีสระเกล้าดำหัว

Posted on 08-May-2019 13:47 PM

รายละเอียด

620037

08-05-2562 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Posted on 08-May-2019 13:59 PM

รายละเอียด

620036

03-04-2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์

Posted on 08-May-2019 11:34 AM

รายละเอียด

620035

11-04-2562 โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

Posted on 08-May-2019 11:45 AM

รายละเอียด

620034

11-04-2562 พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร

Posted on 08-May-2019 11:41 AM

รายละเอียด

620033

31-03-2562 โครงการอาชีวะอาสา เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ

Posted on 02-April-2019 10:11 AM

รายละเอียด

620032

25-03-2562 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center

Posted on 02-April-2019 10:06 AM

รายละเอียด

620031

19-03-2562 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น

Posted on 25-March-2019 11:14 AM

รายละเอียด

620030

21-02-2562 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักเรียนนักศึกษา หลังออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

Posted on 22-March-2019 17:42 PM

รายละเอียด

620029

22-03-2562 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กระบวนการ PLC

Posted on 22-March-2019 17:41 PM

รายละเอียด