630102

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

Posted on 01-November-2020 15:21 PM

รายละเอียด

630101

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 กฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

Posted on 01-November-2020 15:19 PM

รายละเอียด

630100

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ธุรกิจเพาะพันธุ์และจำหน่ายปลากัดสวยงาม แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Posted on 01-November-2020 15:16 PM

รายละเอียด

630099

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 โครงการสะท้อนผ้ามัดย้อมวิถีโมคคัลลาน สู่การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

Posted on 01-November-2020 15:14 PM

รายละเอียด

630098

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 01-November-2020 15:12 PM

รายละเอียด

630097

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Posted on 01-November-2020 15:06 PM

รายละเอียด

630096

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

Posted on 01-November-2020 15:00 PM

รายละเอียด

630095

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มอบอุปกรณ์ปลิดผลลำไย แก่เกษตรกรตำบลฮอด

Posted on 01-November-2020 14:57 PM

รายละเอียด

630094

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญและประดับแถบ 2 สี

Posted on 01-November-2020 14:55 PM

รายละเอียด

630093

วันที่ 23 กันยายน 2563 ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะดำเนินโครงการอบรมการบริหารและจัดการขยะในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 01-November-2020 14:49 PM

รายละเอียด

630092

วันที่ 23-25 กันยายน 2563 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted on 01-November-2020 14:45 PM

รายละเอียด

630091

วันที่ 12 – 13 และ 19 – 20 กันยายน 2563 กิจกรรมซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

Posted on 01-November-2020 14:40 PM

รายละเอียด

630090

วันที่ 19 กันยายน 2563 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2563

Posted on 01-November-2020 14:37 PM

รายละเอียด

630089

วันที่ 19-20กันยายน พ.ศ.2563 โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ

Posted on 01-November-2020 14:31 PM

รายละเอียด

630088

19-20 กันยายน 2563 โครงการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย

Posted on 01-November-2020 14:28 PM

รายละเอียด

630087

วันที่ 16 กันยายน 2562 การประกวดแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 16-September-2020 20:01 PM

รายละเอียด

630086

วันที่ 12-13 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted on 16-September-2020 19:53 PM

รายละเอียด

630085

วันที่ 12 กันยายน 2563 บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 13-September-2020 18:07 PM

รายละเอียด

630084

วันที่ 11 กันยายน 2563 กิจกรรมเกียรติมอบรางวัลแผนธุรกิจที่การคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 13-September-2020 18:05 PM

รายละเอียด

630083

วันที่ 11-16 กันยายน 2563 โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0

Posted on 13-September-2020 18:01 PM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong