Posted on 05-March-2014 14:29 PM

บรรยากาศการซ้อมรับใบประกาศนียบัตรนักเรียนปวช.๓ ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ ๕ มีนาคม -๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องด้วยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียนและคณะบุคลากรของวิทยาลัยฯ ในการการจัดพิธีซ้อมรับใบประกาศนียบัตรครั้งนี้ ซึ่งจะมีพิธีการรับมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖