Posted on 06-March-2014 15:17 PM

บรรยากาศการรับใบประกาศนียบัตรนักเรียนปวช.๓ ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐-๑๓.๐๐ น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับรับเกียรติจากนายอำเภอจอมทอง นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ พร้มด้วยผู้ปกครองนักเรียน แขกผู้มีเกียรติจากทั้งภาครัฐและเอกชนในอำเภอจอมทองมาร่วมงาน และบรรกาศภายในเต็มไปด้วยร้อยยิ่้ม เสียงหัวเราะ และน้ำตาจากความดีใจในการสำเร็จการศึกษา