Posted on 19-June-2014 23:45 PM
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู นำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ  ความกตัญญูรู้คุณ ความกตเวทีตอบแทนบุญคุณของ ครูผู้สั่งสอนวิชาต่างๆ ผู้เป็นเจ้าของวิชาความรู้ทั้งที่เป็นครูมนุษย์และครูเทวดา ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลและเจริญก้าวหน้า  และในช่วงเวลา15.00 ได้ทำการมอบเกียรติบัตร ให้ครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ และทำการมอบทุนการศึกษาให้ นักเรียน ที่มีความประพฤติและการปฏิบัติดี
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong