Posted on 04-July-2014 14:15 PM

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง วันที 4 กรกฏาคม 2557 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติ จากนายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานกรรมการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมงานและพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เป็นประธานในการเปิดโครงการฯภายในงานมีกิจกรรมแสดงของสาขางานท่องเที่ยว ควบคุมโดยนายสุรเชษฐ ชัยวงษ์การแสดงการต่อสู้มวยไทยจากนักเรียน ควบคุมโดย อ.ธงชัย ทองเสวก กิจกรรมการจัดแสดงผลงานนักเรียน และการมองทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับทีมหุ่นยนต์นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จำนวน 5,000 บาท

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong