Posted on 24-July-2014 14:24 PM

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองได้ร่วมกันต้อนรับ คณะผู้บริหารโรงเรียนและครูแนะแนวจากสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นำโดยนายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์รองผู้อำนวยการ สพป.ชม 6 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.ชม 6 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.ชม.6 ที่เปิดทำการเรียนการสอนในโรงเรียนขยายโอกาสจัดการศึกษาถึงระดับชั้น ม.3 เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพของวิทยาลัยการอาชีพจอมทองเพื่อดูความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอนทางสายอาชีพในแต่ละสาขาวิชา เพื่อจะนำข้อมูลไปแนะแนวให้ความรู้กับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.3 ในแต่ละปีการศึกษาต่อไป     รูปภาพเเพิ่มเติมได้ที่ facebook วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ 

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong