Posted on 25-July-2014 10:49 AM
วิทยาลัยการอาชีพจอมทองได้เข้าร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมอาคาร 7 ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16 - 18 ก.ค. 2557
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong