Posted on 29-July-2014 14:12 PM
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2557 ให้กับนักเรียนนักศึกษา ในวันอังคาร ที่ 29 ก.ค. 2557 ณ อาคารหอประชุม โดยมีผู้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์เข้ามาดำเนินการตรวจสุขภาพและตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองหาสารเสพติดในกลุ่มเสียงต่อไป
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong