Posted on 07-August-2014 09:20 AM
ชมรม STOP TEEN MOM  จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ภายใต้ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 6  สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong