Posted on 16-October-2014 09:28 AM

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุดสาย ศรีศักดา ศิกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และอาจารย์ สายฝน แสนใจพรหม อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และอาจารย์พิมพ์พธู สุตานันท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง การอบรมประเมินผลตามสภาพจริง และวิธีการ รูปแบบการวัดผลและประเมินผล Scorring rubrics ในวันอังคาร ที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอ