Posted on 10-April-2015 10:20 AM

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยท่านผู้อำนวยการนางอรัญญา กิมภิระ และบุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมือง ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ในช่วงเวลา 08.00 - 12.00 น. คณะบุคลากรร่วมกันกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวิทยาลัยฯ และ ร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ถาวร เกียรติไชยากร และอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นายรังสี พุฒจร , นายชำนาญ ธรรมไชย ได้อวยพรเนื่องในวันปีใหม่เมืองตามประเพณีอันดีงามสืบไป

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong