Posted on 22-August-2015 12:10 PM

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ และในขณะเดียวกันได้ดำเนินโครงการ รณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ของชมรมวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมถึงการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับไฟป่า ให้กับนักเรียนนักศึกษา ในวันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง