Posted on 25-February-2016 23:36 PM
เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2559 วิทยาลัยการอาชีพจอมทองเข้าร่วมกิจกรรม "เปิดดอย กอยบ้าน" ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ปวช.และปวส. กิจกรรม 108 อาชีพ ได้แก่ "การทำพวงกุญแจ" โดยสาขาวิชาการบัญชี . " การทำดอกกุหลาบจากผ้า" โดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ "การทำซูชิ" โดยสาขาวิชาการท่องเที่ยว ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก