Posted on 19-December-2016 22:13 PM
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทองให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา ปฏิรูปการเรียนการสอนและศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong