Posted on 01-June-2017 00:20 AM
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรมร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง