Posted on 06-June-2017 13:48 PM
วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขางานระบบภาพและระบบเสียง เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT) และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz. โดยศึกษาดูการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และการใช้งานอุปกรณ์ในงานระบบภาพและเสียง ได้รับเกียรติจากวิทยากรของสถานีในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการและทีมงานช่างเทคนิคทำให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเปิดวิสัยทัศน์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพที่ได้เลือกเรียน