Posted on 06-July-2017 16:41 PM

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ เข้ารับการนิเทศจากหน่วยศึกษานิเทศก์ การจัดการเรียนการสอนและศึกษาสำรวจการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยสัมภาษณ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้างานแนะแนว หนัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และนักเรียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง