Posted on 30-August-2017 05:45 AM
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่ครูผู้ช่วยคนใหม่ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่  1. นายวสันต์ เตปิน เข้ารับตำแหน่ง ครูแผนกวิชาช่างยนต์ ย้ายมาจากวิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 2. นางสาวกชพร ศิริผ่อง เข้ารับตำแหน่ง ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกวิชาภาษาอังกฤษ ย้ายมาจากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง 3. นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ เข้ารับตำแหน่ง ครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว ย้ายมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 4. นายวันชัย น้อยจันทร์ เข้ารับตำแหน่ง ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกวิชา วิทยาศาสตร์ ย้ายมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ที่จะปฏิบัติราชการในวันแรก ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong